علمی- آموزشی

(فصل اول: نگرش علمی و علوم زیستی)

1- منظور از داشتن تفکر علمی چیست؟

2- آیا شک کردن در نظریه های علمی لازم است؟چرا؟

3- اصطلاحات زیر را تعریف کنید:

      الف- روش علمی                    ب- فرضیه                   ج- علوم زیستی کاربردی               چ- خلق الساعه

4- مراحل روش علمی را نام ببرید.

5- محققان در مرحله دوم روش علمی جهت جمع آوری اطلاعات پیرامون یک مسئله ی علمی چه می کنند؟

6- کدام دانشمند نظریه خلق الساعه را بیان کرد؟ در مورد این نظریه یک مثال بزنید. کدام دانشمند این نظریه را به طور قاطع رد کرد؟

7- آزمایش کنترلی چیست؟ آزمایش های کنترلی در آزمایش های آقای ردی کدامند؟(یک مورد)

8- الف) آزمایش ون هلمونت در خصوص نظریه خلق الساعه چه بود؟        ب)مهم ترین نقص این آزمایش چه بود؟

9- الف) مطالعه روش تولید مثل گیاهان در حیطه ی کدام شاخه علوم زیستی قرار دارد؟

     ب) به دست آوردن گیاهان با محصول بهتر(مثلا گندم های دانه درشت) در حیطه کدام شاخه علوم زیستی قرار می گیرد؟

10- روش علمی برای چه موضوعاتی کاربرد دارد؟

11- چه موقع نتایج بدست آمده از یک آزمایش قابل اعتماد تر است؟

12- اطلاعات دانشمندان علوم زیستی در ...........................یا در..................................موجود زنده بدست می آید.

13- علومی که در علوم زیستی بیشترین کار برد را دارد نام ببرید.

14- در ارتباط با مرحل روش علمی جاهای خالی را کامل کنید:

  تعریف مسئله                 ..............................                           ..........................................

15- فرضیه آقای ردی در مورد پیدایش مگس ها چه بود؟

16- نقش ابزارها و وسایل علمی در تحقیقات علمی چیست؟

17- دو درس مهم که دانشمندان پس از آقای ون هلمونت گرفتند چه بود؟

18- نتیجه ای که آقای ردی پس از آزمایشات خود به روش علمی پیرامون پیدایش مگس ها گرفت چه بود؟

19- این عقیده که(( ماهی ها از گل و لای جوی ها و آبگیرها تولید می شوند)). حاصل تفکر.................................است.

20- حدس و گمانی که بر پایه اطلاعات بدست آمده در باره ی پدیده ای زده می شود................................نام دارد.

21- چرا محققان معمولا کار خود را از صفر شروع نمی کنند؟

22- استفاده از قوانین وراثت برای تولید گاوهای شیرده بیش تر در حوزه علوم زیستی................................جای دارد.

23-چهار متغیرکه می توانند بر روی شدت فتوسنتز اثر داشته باشند را ذکر کنید. چرا نمی توان هم زمان اثر چند متغیر را در یک آزمایش

      اندازه گیری کرد؟                                           


نوشته شده توسط حسین صفا در ساعت 13:42 | لینک  |