علمی- آموزشی

        زمین زیستگاه ما

1- کدام سنگ تیره بوده و آذرین بیرونی محسوب می شود؟

      1- گرانیت                                   2- ریولیت                                      3- بازالت                                4- گابرو

2- تشکیل خاک از سنگ های سطح زمین در کدام منطقه بیشتر است؟

      1- سرد و خشک                          2- گرم و خشک                             3- سرد و مرطوب                   4- گرم و مرطوب

3- کدام سنگ را در بین سنگ های دگرگونی نمی توان یافت؟

     1- آنتراسیت                                 2- گنیس                                         3- کنگلومرا                           4- مرمر

4- کدام یک کانی اولیه محسوب می شود؟

     1- کلسیت                                    2- کوارتزیت                                   3- هالیت                               4- میکا

5- در صد بیشتری از انرژی مورد نیاز ما امروزه از...............................تامین می شود.

     1-  گاز                                        2- زغال سنگ                                  3- انرژی هسته ای                   4- نفت

6- اهمیت کدام عامل در یک خاک حاصلخیز برای گیاهان بیشتر است؟

     1- رطوبت                                   2- گیاخاک                                      3- املاح                                 4- عناصر پر مقدار

7- برای تبدیل سنگ آذرین به............................عمل تخریب و برای تبدیل سنگ دگرگونی به سنگ آذرین عمل.............................باید انجام شود.

8- به طور کلی کانیها و سنگ ها در تامین................................و جواهر سازی کار برد فراوانی دارند.

9- از انواع سنگ های تبخیری سنگ............................و از انواع سنگ ها با منشاي آلی سنگ......................را می توان نام برد.

10- هسته ....................داغ ترین لایه زمین است که مواد به حالت.......................در آن قرار دارند.

دنیای زنده

1- نقش کدام دستگاه با بقیه تفاوت دارد؟

     1- گوارش                               2- دفع ادرار                                       3- تولید مثل                            4- ارتباطی

2- کدام عنصر برای رشد بدن در سلول ها لازم است؟

    1- کلسیم                                 2- فسفر                                               3-  پتاسیم                               4- ید      

3- کدم ویتامین در بدن توسط میکروب ها ساخته می شود؟ 

    1- A                                       2- C                                                    3-K                                     4- D

4- کدام یک از مواد در روده باریک جذب نمی شود؟

    1- ویتامین ها                           2- گلوکز                                               3- اسید چرب و گلیسرول      4- پروتئین ها

5- بیشترین فعالیت ها درون بخش ......................سلول انجام می گیرد و اندامک ...................................درتولید و ذخیره انرژی نقش دارد.

6- برای تشخیص قندهای ساده(گلوکز) در آزمایشگاه از معرف...............................استفاده می شود. برای تشریح قلب ومشاهده بطن راست اولین برش را از طریق..............................می زنیم  .

7- در محل مویرگ های خونی چون دیواره بسیار نازک بوده و از.........................تشکیل شده مقدار از پلاسمای خون براساس پدیده.........................به درون فضای سلول ها وارد می شوند.

8- بیشترین ماده سازنده بدن جانداران از...........................تشکیل شده که واحد های سازنده آن را.........................می نامند.

9- اگر خانه مانند یک..............................باشد سنگ های به کار رفته در بافت پایه ی ساختمان ...........................محسوب می شود.

10- طرح زیر را کامل کنید:                                                    ....................................................

                                                            اندام قلب                                           رگ ها                           ..........................

                          .............................                                                                                                                   سلول های خونی

11- در هرم راهنمای غذایی وعده های صرف غذا از بالا به پائیین...........................می یابد و مصرف غذاهای گروه نان و غلات که در........................هرم هستند بیشتر از بقیه است.  

12- موادی که از روده باریک جذب می شوند به جز ...................................به کبد می روند و اگر قند مصرفی ما زیاد تر از حد لازم برای بدن باشد برای تنظیم قند خون مقداری از آنها به صورت..................................در سلول های کبدی ذخیره می شوند.

13- تعداد سلولهای ..............................خون کمتر از بقیه انواع آن است.این سلولها در ..............................در بدن نقش دارند.

14- تفاوت چهار نوع گروه خونی در نوع....................................آنهاست که در آزمایشگاه با ریختن ............................بر روی قطره های خون نوع آنها را می توان مشخص کرد.

15- گردش خون کوچک از.................................شروع و خون روشن در انتهای این گردش به ..........................قلب وارد می شود.

 

کوتاه پاسخ دهید:                                                                                                

1-چهار ویژگی یک رژیم غذایی صحیح و مناسب را بیان کنید.

 

 

2- دو علت افزایش فشار خون را بنویسید.

 

 

 

 

3-  الف )نقش کلیه ها چیست؟

 

       ب) سه اندام دفعی دیگر را نام ببرید.

 

4-  الف)در صورتی که قلب در هر دقیقه 75 با بزند زمان یک ضربان آن چقدر است؟

      ب) مراحل یک ضربان قلب را بترتیب نام ببرید.

 

5- چهار فاکتور لازم برای انعقاد خون را نام ببرید.

 

 

6- در صورتی که تعداد دم و باز دم در هر دقیقه حدود 20 بار باشد و در هر دم نیم لیتر هوا به شش ها وارد شود ،مقدار اکسیژنی که در یک ساعت وارد خون ما می شود را حساب کنید.(با ذکر راه حل)

 

7- شکل های زیر را نامگذاری کنید: شکل قلب و شکل بخش های کلیه

 

 

                                                                                                 (  موفق باشید)

 

 

                                                                               

                                                                                                                                    

 

                                                

 

 


                                           

 

 

 

 

 

                                                         

 

نوشته شده توسط حسین صفا در ساعت 9:43 | لینک  |