علمی- آموزشیادامه مطلب
نوشته شده توسط حسین صفا در ساعت 18:24 | لینک  | 

 
   

 

تهیه و تنظیم از: حسین صفا

1- در گیاهان دستگاه انتقال مواد شامل چه بخش هایی است؟

 

2- سازگاری هایی را که دستگاه گردش خون برای جمع نشدن خون درون پاهای پیدا کرده را بیان کنید.

 

3- ساده ترین دستگاه گردش مواد در بدن چه جانورانی بوجود آمده، این دستگاه چگونه عمل می کند؟

 

4- دو جانور نام ببرید که قلبشان همیشه فقط خون تیره دارد. گردش خون آنها از چه نوعی است؟

 

5- رگ های شکمی و پشتی در ماهی چه نوع خونی دارند؟ علت چیست؟

 

6- دو جانور نام ببرید که بجای خون ماده همولنف دارند. علت را بیان کنید.

 

7- چه جانورانی گردش خون مضاعف دارند؟ علت چیست؟

 

8- چند نوع بافت ماهیچه ای در قلب وجود دارد؟ نقش هر یک را بیان کنید؟

 

9- چرا دهلیز ها و بطن ها همزمان انقباض نمی یابند؟

 

10- سیتول و دیاستول چیست؟ وضعیت دریچه های قلب در هر یک از حالت های ذکر شده چگونه است؟

 

11- انقباض ذاتی دردوره جنینی و بعد از تولد در قلب چگونه است؟

 

12- محل گره پیشاهنگ در قلب را مشخص کنید.

 

13- تحریکات گره سینوسی- دهلیزی چگونه به گره دهلیزی بطنی می رسد؟

 

14- فایده کم بودن انتشار تحریک در گره دوم و الیاف دیواره بین زیاد بودن در شبکه دیواره میوکارد چیست؟

 

15- دریچه های قلب از چه بافتی تشکیل شده اند؟توسط رشته هایی محکم به چه بخشی اتصال دارند؟نقش این دریچه ها چیست؟

 

16- نوع دستگاه گردش خون را در جانوران زیر مشخص کنید:

   الف) خرچنگ دراز                                ب)عروس دریایی                          ج) کرم خاکی                           د) ماهی

 

17- الف) عمل قلب چیست؟

   

  ب) مهمترین ویژگی ماهیچه قلب چیست؟

 

18- تفاوت گردش خون ساده و مضاعف را بیان کنید.

 
   

 

 

19- علت اینکه تارهای ماهیچه ای دهلیزها همزمان به انقباض در می آیند چیست؟

 

20- نقش اعصاب در قلب چیست؟ بخش های بافت هادی را در قلب نام ببرید.

 

21- منشاء جریان الکتریکی در قلب چه قسمتی است؟ چگونه در قلب منتشر می شود؟

 

22- صدای اول و دوم قلب در چه زمانی ایجاد می شوند؟ مربوط به چیست؟ چه مشخصاتی دارند؟

 

23- مراحل یک دوره قلبی را نام برده و بیان کنید در هر سیستول چه حجمی از خون به سرخرگ ها از هر بطن وارد می شود؟

 

24- تفاوت حجم ضربه ای و برون ده قلبی چیست؟ در پایان دیاستول چه مقدار خون در قلب جمع می شود؟

 

25- سه موج یک الکتروکاردیوگرام را توضیح دهید؟

 

26- علت هر یک از بیماریهای زیر را بر اساس تغییرات منحنی الکتروکاردیوگرام بیان کنید.

   الف) فشار مزمن خون                    ب) انفارکتوس                         ج) بی نظمی ضربان قلب                     د) بزرگ شدن قلب

 

27- دو ویژگی در سیاهرگ ها را بیان کنید که باعث شده بتوانند خون بیش تری را در خود جای دهند.

 

28- سرخرگ ها چگونه باعث پیوستگی جریان خون در رگ ها می شوند؟

 

29- چرا جریان یافتن خون در رگ ها به فشار زیادی نیاز دارد؟

 

30- تغییر میزان جریان خون در بافت ها توسط چه رگ هایی و چگونه صورت می گیرد؟

 

31- تغییر میزان متابولیسم در یک اندام چگونه بر میزان جریان خون در ان اندام اثر می گذارد؟

 

32- دلیل هر یک را بیان کنید:

  الف) لایه ماهیچه ای موجود در سرخرگ ها ضخیم تر از سیاهرگ هاست

 

  ب) دیواره مویرگ ها بسیار نازک است  ج) در سیاهرگ های پایین تر از قلب دریچه وجود دارد

 

33- اگر بون ده قلب یک فرد 4200 میلی لیتر در دقیقه باشد،در صورتی که تعداد ضربان قلب وی 60 بار در دقیقه باشد،حجم ضربه ای وی چقدر است

34- تفاوت سرعت جریان خون در سرخرگ ها و مویرگ ها چقدر است؟ چرا بایدسرعت خون در مویرگ ها آهسته تر باشد؟

 

35- نقش فشار تراوشی و فشار اسمزی را در زایش و گردش مایع بین سلولی بیان کنید.

 
   

 

 

36- چهار عامل ایجاد خیز(افزایش آب میان بافتی) را بیان کنید.

 

37- چرا خون سیاهرگی غلیظ تر از خون سرخرگی است؟

 

38- عوامل موثر در باز گشت خون از سیاهرگ ها به قلب را بیان کنید.

 

39- برون ده یک ورزشکار با ضربان کم تر،برابر شخص هم وزن خود است. علت چیست؟

 

40- مایع همولنف چیست؟ در چه جانورانی دیده می شود؟ نقش این مایع چیست؟

 

41- پروتئین های موجود در خون را نام ببرید. چهار نقش این پروتئین ها را ذکر کنید.

 

42- هماتوکریت چیست؟ مقدار آن در زن و مرد چقدر است؟ چه کاربردی دارد؟

 

43- تولید گلبول های قرمز دردوره جنینی و کودکی در چه اعضایی و چگونه انجام می گیرد؟

 

44- چگونه در ارتفاعات تعداد گلبول های قرمز زیاد می شود؟

 

45- نقش هر یک را بیان کنید:

    الف) آنزیم انیدراز کربنیک                          ب) اریتروپوییتین                             ج) فاکتور داخلی معده

46- چهار عامل لازم برای تولید گلبول های قرمز را بیان کنید.

47- عمر گلبول های قرمز چند روز است؟ پس از آن چه چیزی باعث تخریب آنها می شود؟

48- بیلی روبین چیست؟ چگونه تولید می شود؟

49- آنمی چیست؟ علل مهم ان را بیان کنید.

50- پلی سیتمی چیست؟ علل ایجاد آن را بیان کنید.

51- در مورد گلبول های سفید به پرسش های زیر پاسخ دهید:

   الف) دو دسته اصلی انها را نام ببرید.   ب) هر دسته شامل کدام سلول ها هستند.

   ج) محل ساخته شدن بیش تر لنفوسیت ها چه بافتی است                    د) عمل نوتروفیل ها چیست؟

   ه) ائوزینوفیل ها چه نقشی دارند؟                           و) هپارین توسط کدام گروه از گلبول های سفید تولید می شود؟عمل آن چیست؟

52- منوسیت ها و ماکروفاژ ها را از نظر منشاء تولید، عمل و جایگاه استقرار با هم مقایسه کنید.

53- منظور از دیاپدز چیست؟

54- ایمنی بدن چیست؟ دو نوع ایمنی بدن را نام ببرید.

55- تفاوت ایمنی ذاتی و ایمنی اکتسابی در چیست؟

56- انتی ژن چیست؟ در مقابل آن ها بدن چگونه از خود دفاع می کنند؟

57- خود ایمنی چیست؟ دو نوع از آن ها را مثال بزنید.

58- آلرژی چیست؟ کدام دسته از گرانولوسیت ها درآلرژی افزایش می یابند؟علائم آن را بیان کنید.

59- Rh چیست؟ اگر Rh  فرزند مثبت و مادر منفی باشد، چه روی می دهد؟

 
   

 

 

60- هر یک از موارد زیر در تولید گلبول های قرمز چه نقشی را به عهده دارند:

   الف)مغز قرمز استخوان               ب) اریترو پوییتین       ج) ویتامین    د) اسید فولیک

61- درمورد اصطلاحات زیر توضیح دهید:

    الف) تب یونجه                       ب) کهیر          ج) گره های لنفی       د) لنف

62- با کشیدن یک طرح چگونگی انعقاد خون را توضیح دهید.

63-چهار مورد را بیان کنید که در محل بریدگی از خون ریزی جلوگیری می کنند.

64- علت تورم گره های لنفی در برخی موارد چیست؟

65- سه نقش را که ریشه می تواند انجام دهد را بیان کنید.کدام یک از آنها نقش اصلی در تمام ریشه هاست؟

66- اصطلاحات زیر را در مورد ریشه توضیح دهید:

   الف) آندودرم                 ب) نوار کاسپاری   ج) آندودرمین      د) سوبرین     ه) اگزودرم

67- سه نقش آب در گیاه را بیان کنید.

68- چگونه آب از تارهای کشنده به گیاه وارد می شود؟

69- دو راه عبور آب در ریشه گیاهان را نام ببرید.

70- تفاوت مسیر پروتوپلاسمی و غیر پروتوپلاسمی را بنویسید.

71- تعرق چیست؟ نقش آن را در گیاهان ذکر کنید.عوامل مؤثر بر میزان تعرق را بیان کنید.تعرق از طریق چه نوع روزنه هایی انجام می شود؟

72-منظور از نظریه هم چسبی-کشش چیست؟

73- عواملی که در رانده شدن یا کشیده شدن اب در آوند های چوبی به بالا کمک می کند را نام ببرید.

74- دایره محیطیه(پری سیکل) چیست؟ نقش ان در ترابری مواد در ریشه را بیان کنید.

 

75- محل روزنه های آبی و هوایی و نقش انها را با هم مقایسه کنید.

76- عوامل مؤثر در باز و بسته شدن روزنه های هوایی را نام ببرید.

77- شب هنگام وقتی که تعرق پایین است، قطرات اب در حاشیه برگ های برخی از گیاهان ظاهر می شود. علت این امر را توضیح دهید.

78- چرا گیاهان تیره گل ناز روزنه های خود را در شب باز می کنند؟

79- دو نیروی فیزیکی که در باز و  بسته شدن روزنه ها نقش دارند را توضیح دهید.

80- گیاهان برای کاهش تعرق چه سازش هایی پیدا کرده اند؟

81-عوامل را که باعث ایجاد حباب هوا در شیره خام موجود در آوند چوبی می شوند را نام ببرید.نقش فشار ریشه ای را در این پدیده ذکر کنید.

82- پدیده بذر افشانی در هنگام انتقال شیره خام در آوند ها چیست؟

83- سه دلیل پیچیده بودن حرکت مواد آلی نسبت به آب را در گیاه بیان کنید.

84- در جریان توده ای هر یک از موارد زیر تحت اثر چه عاملی صورت می گیرد:

   الف) انتقال قند از منبع تولید با آوند های آبکشی   ب) ورود آب از آوند چوبی به آوند های آبکشی

   ج) حرکت مواد در داخل آوند های آبکشی                           د) انتقال قند از آوند های آبکشی به سلول های محل مصرف(باربرداری)

85- از شته ها چگونه جهت تحقیق شیره پرورده استفاده می شود؟

نوشته شده توسط حسین صفا در ساعت 12:32 | لینک  | 

 

1) بوم شناسی چیست؟

2) واحد عملی در بوم شناسی چه نام دارد؟

3) اکوسیستم را تعریف کنید.

4) اجزاء زنده و غیر زنده یک اکوسیستم خشکی را مشخص کنید.

5) سیر انرژی در اکوسیستم چگونه صورت می گیرد؟

6) انواع روابط بین جانداران را در یک اکوسیستم مشخص کنید.

7) رابطه غذایی در بین جانداران یک اکوسیستم به چند صورت است؟ هر یک را تعریف کنبد.

8) یک زنجیره غذایی با پنج حلقه مشخص کنید.

9) چرا اکثر زنجیره های غذایی به صورت شبکه غذایی در اکوسیستم مشااهده می شود؟(دو دلیل ذکر کنید)

10) هرم انرژی چیست؟ جثه و تعداد در طول یک زنجیره غذایی به چه صورتی تغییر می کند؟

11) علت کاهش انرژی در طول یک هرم انرژی چیست؟

12) کدام یک از هرم های زیر با بقیه تفاوت دارد؟

   الف- تعداد                 ب- انرژی                       ج- جثه                         د- ماده

13) پوسیدگی چیست؟ سه عامل مهم در آن را نام ببرید.

14) کدام یک از سه عامل مهم در پوسیدگی اهمیت بیشتری دارد؟ چرا؟

15) گرمای حاصل در زمان انجام پوسیدگی نتیجه چیست؟ با گذشت زمان مقدار آن چگونه تغییر می کند؟

16) گاز های بد بو در زمان انجام پوسیدگی نتیجه فعالیت چه نوع باکتری است؟

17) چهار شرایط لازم برای پوسیدگی را نام ببرید.

18) تشکیل هر یک از موارد زیر نتیجه وجود یا عدم وجود چه شرایطی در محیط است؟

   1لف- سالم ماندن اجساد فیل های ماموت                                              ب- تشکیل زغال سنگ تورب

   ج- سالم ماندن جسد مردنمکی در غار                                                   د- سالم ماندن اسکلت ببرهای دندان شمشیری

19) چگونه می توان در منزل کود تهیه کرد؟

20) سه اهمیت پوسیدگی در طبیعت را بیان کنید.

21) سه روش استفاده انسان از پوسیدگی را بیان کنید.

22) چرا کاغذ در طبیعت از بین می رود ولی پلاستیک از بین نمی رود؟

23) چرخه مواد را تعریف کنید و سه نوع از آن را نام ببرید.

24) فرایند هایی که در تولید کربن دی اکسید نقش دارند را مشخص کنید.(چهار مورد)

25) در طی چه فرایندی کربن در ساختار مواد آلی به کار می رود؟

26) در چرخه کربن  برای انجام کدام فرایندها نیاز به اکسیژن نیست؟(دو مورد)

27) گیاها ن ترکیبات نیتروژن دار معدنی را به چه صورت هایی دریافت می کنند؟ کاربرد این مواد برای ساخت چه موادی در گیاه است؟

28) در چرخه نیتروژن جسد جانداران که دارای پروتئین و اسیدهای نوکلئیک است به چه ماده ای در انتها تجزیه می شود؟

29) رابطه زیر را کامل کنید:

                   کربن دی اکسید هوا                  ...........................      ترکیبات کربن دار در گیاه            ........................    کربن دی اکسید در هوا

 

30) با کتریهای شوره گذار به چگونه در افزایش نیترات خاک نقش دارند؟

31) توظیح دهید باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن در خاک چگونه عمل می کنند.

32) در تبدیلات زیر چه نوع باکتریهایی نقش دارند؟

نیتروژن هوا .......................نیترات                        آمونیاک..............................نیترات                نیترات ............................آمونیاک

آمونیاک........................... نیتروژن هوا                          نیترات ............................. نیتروژن هوا

33) در طبیعت چگونه بدون حضور موجود زنده نیتروژن هوا به نیترات در خاک تبدیل می شود؟

34)  در تبدیلات زیر چه نوع فرایندهای زیستی باید صورت گیرد؟

  کربن دی اکسید.....................................  اکسیژن

35) دو خطر افزایش کربن دی اکسید هوا را بیان کنید.

36) علت تغییرات کربن دی اکسید را در طول یک شبانه روز در یک مزرعه را بیان کنید. در چه ساعاتی بیشترین و کمترین کربن دی اکسید در هوا وجود دارد؟

37) بازده تبدیل انرژی چیست؟ در بهترین شرایط برای گندم و نیشکر چقدر است؟

 

38) چه مقدار از انرژی خورشید را گیاه دریافت می کند؟ چه مقدار را مصرف و چه مقدار را به صورت ماده آلی ذخیره می کند؟

39) توضیح دهید در بدن گاو چه مقدار از انرژی غذا تلف می شود و چه مقدار در بافت ها ذخیره می شود؟

40) چرا غذاهای گیاهی از نظر اقتصاد انرژی با صرفه تر از غذاهای جانوری است؟

41) یک ماده مفید و دو ماده زیان آور که مقدارشان در طول زنجیره غذایی افزایش می یابد را نام ببرید. علت های این تراکم چیست؟

42) زیستگاه را تعریف کنید دو موجود زنده که می توانند زیستگاه باشند را نام ببرید.

43) چهار سازش که یک حلزون برای زندگی در یک محیط مرطوب با گیاهان علفی پیدا کرده را بیان کنید.

44) دو جاندار را نام ببرید که به ترتیب دارای زیستگاه محدود و گسترده اند.

45) جامعه زیستی یک اکوسیستم را تعریف کنید.

46) با ذکر یک مثال گونه شاخص در یک اکوسیستم را تعریف کنید.

47) دو عامل محیطی مؤثر در تغییرات زیستگاه ها را نام ببرید.

48) توالی را با ذکر یک مثال تعریف کنید.

49) جایگزینی را با ذکر مثال تعریف کنید.

50) چه موقع توالی به اوج خود می رسد؟ چه موقع اکوسیستم به تعادل می رسد؟

51) در اوج توالی چه عواملی ممکن است اکوسیستم را تغییر دهند؟(دو مورد)

52) چگونه ممکن است جانورانی از پیشرفت توالی جلوگیری کنند و اکوسیستم را در مرحله  علفزار نگه دارند؟

53) اصطلاحات زیر را در رابطه با بررسی پراکندگی جانداران  را با ذکر مثال تعریف کنید:

  الف- گونه فراوان                                                          ب- گونه غالب

   ج- گونه کمیاب                                                            د – نمونه برداری

54) اصطلاحات گونه، جمعیت و تراکم جمعیت را تعریف کنید.

55) سه عامل مؤثر در تغییر تعداد جمعیت یک گونه در یک محیط را مشخص کنید.

56) برای کنترل جمعیت کدام عامل نقش اساسی تری دارد؟

57) سه علت افزایش جمعیت در قرن های 19 و 20 را بیان کنید.

58) در یک جمعیت 1000 نفری اگر آهنگ رشد جمعیت 2/5% باشد در هر سال چند نفر به جمعیت افزوده می شود؟

59) سه بیماری نام ببرید که عامل اصلی مرگ و میر انسان در گذشته بوده است.

60) با ذکر دو مثال اثر انسان بر اکوسیستم ها را توضیح دهید.

62) دو عامل را مشخص کنید که توانایی اکوسیستم را در تامین نیازهای جانداران محدود می کند.

63) دو عامل اصلی در تعیین جمعیت انسان و سایر جانداران چیست؟

64) منبع طبیعی چیست؟ دو مثال بزنید و مشخص کنید که چه منابعی تجدید شدنی و چه منابعی تجدید ناشدنی است.

65) سه منبع طبیعی که علاوه بر انسان برای سایر جانداران با اهمیت است را نام ببرید.

66) انسان چگونه با وارد کردن ترکیبات نیتروژن دار یا فسفر دار باعث مرگ آبزیان می شود؟

67) سه ماده که با مصرف آنها انسان آلودگی را به محیط وارد می کند و باعث مسمومیت جانداران و گاهی خود انسان می شود را نام ببرید.

68) چهار بحران ناشی از افزایش جمعیت در کره زمین را نام ببرید.

69) چهار عامل در فرسایش خاک را نام ببرید.

70) توضیح دهید انسان چگونه می تواند با استفاده درست از طبیعت باعث شود که طبیعت تعادل خود را حفظ کند.

نوشته شده توسط حسین صفا در ساعت 12:26 | لینک  | 

) اساس طبقه بندی موجودات زنده چیست؟

2) مجموعه ویژگی های یک فرد صفات او را تشکیل می دهند. این صفات چگونه به او رسیده اند؟

 

3) ((هر فرد موجودی منحصر به فرد است)). این جمله را تفسیر کنید.

 

4) تفاوت گروه خونی افراد در چیست؟

5) نوع آنتی ژن های گروه خونی AB را مشخص کنید.

6) نوع ماده ضد گیرنده را در گروه خونی O مشخص کنید.

7) کدام نوع گروه خونی هیچ نوع آنتی ژنی(گیرنده) ندارد؟

8) تفاوت خون فردی با گرده خونی A با فردی با گروه خونیB در چیست؟

 

9) چرا یک فرد با گروه خونیA نمی تواند  به فردی با گروه خونی B خون بدهد؟

 

10) چرا گروه خونی O دهنده عمومی و AB گیرنده عمومی محسوب می شوند؟

 

11) خون فردی با آنتی کور(ضد گیرنده) A و B  رسوب نکرده است. نوع گروه خونی، نوع آنتی ژن و نوع ضد گیرنده سرم خون او را مشخص کنید.

 

12) دو صفت که کاملا ژنتیکی اند و در تمام عمر تغییر نمی کنند را نام ببرید.

 

13) علت به وجود آمدن تفاوت ها و شباهت ها بین والدین و فرزندان چیست؟

 

14) ارتباط بین نسل ها از چه راهی  صورت می گیرد؟

15) سلول تخم اولین سلول بدن ما را تشکیل داده است. چگونه تشکیل می شود؟

 

16) صفاوت ارثی در حین چه فرایندی (عملی) از والدین به فرزندان منتقل می شوند؟

17) لقاح چیست؟ چه سلول هایی در این فرایند نقش دارند؟ سلول حاصل از این فرایند چه نامیده می شود؟

 

18) ماده وراثتی که در انتقال صفات از نسلی به نسل دیگر نقش دارد، چیست؟ در چه بخشی از سلول وجود دارد؟

 

19) سه تفاوت سلول های جنسی نر با ماده را در جانداران بیان کنید.

 

20) کدام نوع سلول جنسی متحرک بوده و کدام نوع اندوخته غذایی بیش تری دارد؟

21) یکی از ویژگی های موجود زنده، قابلیت انجام تقسیم سلولی است. دو نوع تقسیم سلولی را نام برده ، یک کاربرد برای هر یک ذکر کنید.

 

22) کدام نوع تقسیم سلولی به طور عمومی تر در بدن ما انجام می شود؟ برای گفته خود دلیل بیاورید.

 

23) از نظر تعداد کروموزوم سلول های حاصل از تقسیم میوز را با سلول های حاصل از تقسیم میتوز مقایسه کنید.

 

24) کدام یک از سلول های زیر کروموزوم بیش تری دارد؟ چرا؟   1- اسپرم                 2- تخم                        3- تخمک

 

25) در مراحل تشکیل سلول های جنسی نر با سلول های جنسی چه تفاوت هایی دیده می شود؟(دو مورد)

 

 

26) یک سلول در غده جنسی نر و یک سلول در غده جنسی ماده تقسیم میوز انجام داده اند، در پایان چند سلول جنسی نر و چند سلول ماده فعال تشکیل می شود.نسبت تعداد کروموزوم ها ی سلول های تولید شده را به سلول اولیه در هر یک بیان کنید.

 

27) کروموزوم چیست؟در ساختار شیمیایی آن چه نوع ترکیبات آلی به کار رفته است؟

 

28) کروماتین چیست؟ چه تفاوتی  و چه شباهتی با کروموزوم دارد؟

 

29) شکل ظاهری یک کروموزوم را رسم و نامگذاری کنید.

 

30) واحد سازنده مولکولDNA چیست؟ چهار نوع واحد سازنده را نام ببرید.

 

31) تفاوت و شباهت ها ی بین چهار نوع واحد سازنده مولکول   DNA را بیان کنید.

 

32) نوکلئوتید های مکمل در مولکول DNA را مشخص کنید.

 

33) مدل نردبان پیچیده برای مولکول DNA توسط دو دانشمند به نام واتسون و کریک در سال 1953 طراحی شد. دو قابلیت این ساختار برای مولکول DNA چه بود؟

 

34) کدام یک از مولکول های زیر قادر است مثل خود را بسازد؟  1- پروتئین            2- تری گلیسرید             3-  کربوهیدرات     4- DNA

 

35) در یک مولکول DNA  50 جفت نوکلئوتید وجود دارد.20%نوکلئوتیدهای آن از نوع A می باشد. تعداد سه نوع نوکلئوتید دیگر را مشخص کنید.

 

36) دو رشته هر مولکولDNA توسط چه ترکیب شیمیایی به هم اتصال می یابند؟

 

37) همانند سازی مولکول DNA را توضیح دهید.

 

 

 

 

 

 

38) نوع ترکیبات سازنده دو محور را در مولکولDNA مشخص کنید؟

 

39) DNA چگونه کار سلول را کنترل می کند؟ اطلاعات چگونه از مولکول DNA به سلول منتقل می شود؟

 

 

40) با ذکر مثال دو تغییر محیطی را که منجر به ایجاد صفات جدید در جانداران می شود ، ذکر کنید.

 

نوشته شده توسط حسین صفا در ساعت 11:28 | لینک  | 

) سه نقش اصلی غذا را در بدن نام ببرید.(75/0)

2) شش نوع ترکیب سازنده غذاها را نام ببرید.(5/1)

3) نوع قند در میوه، شیر، ریشه چغندر و ساقه نیشکر را به ترتیب مشخص کنید.(1)

4) دو نوع فیبر موجود در غذاها را نام برده نقش هر یک را بیان کنید.(1)

5) غذاهایی را نام ببرید که هر دو نوع فیبر را دارا می باشند.(5/0)

6) مواد نشاسته ای که می خوریم در بدن ما چه می شود؟توضیح دهید.(1)

7) دو تفاوت چربی های گیاهی و جانوری را ذکر کنید.(1)

8) دو نقش مهم چربی ها را در بدن بیان کنید.(5/0)

9) چرا بدن ما از فیبر به عنوان ماده غذایی نمی تواند استفاده کند؟(5/0)

10) آمیلوپلاست ها  پلاست های حاوی نشاسته اند، در چه صورتی بدن ما از نشاسته درون آنها بهتر استفاده خواهد کرد؟چرا؟ (75/0)

11) چرا توصیه می شود از چربی های گیاهی در غذاها بیشتر استفاده شود؟(5/0)

12) به ترتیب نوع قند و چربی خون را مشخص کنید.افزایش هر یک در خون چه بیماری ها را در شخص ایجاد خواهد کرد.(1)

13) چربی خون ما شامل LDL و HDL  است. نسبت آنها در یک فرد سالم باید چگونه باشد؟ چرا نوع HDL بهتر است؟(1)

14) به ترتیب دو نوع غذا مثال بزنید که پرو تئین های کامل و دو نوع که پروتئین های نا کامل داشته باشند.(1)

15) با اضافه کردن چه موادی به برنج و نان در جهت اضافه کردن آمینواسیدهای ضروری سلامتی خود را حفط کنیم؟(5/0)

16) چهار نوع ماده غذایی را مثال بزنید که برای افراد در حال رشد، افراد دچار کمبود پروتئین و زنان باردار مناسب باشد.(1)

17) چرا پزشکان خوردن چربی های گیاهی و پروتئین های جانوری را بیشتر توصیه می کنند؟(1)

18) چهار نقش بیشترین ترکیب سازنده بدن را بیان کنید(1)

19) دو راه خروج آب از بدن و دو را ورود آن به بدن را بیان کنید.(1)

20) هر یک از مواد غذایی زیر چه ترکیب آلی را بیشتر دارند:

الف- ذرت                   ب- گوشت                     ج-زرده تخم مرغ                             د- برنج

21) چهار عامل مؤثر در بروز سوء تغذیه را بیان کنید.(1)

22) مقدار پروتئین کدام ماده غذایی بیشتر و کدام یک کمتراست:

الف- گوشت گاو                   ب-  تخم مرغ                      ج- سویا                    د- ماهی دودی

23) برای فردی که فقط از غذاهای گیاهی تغذیه می کند خوردن چه غذاهایی را توصیه می کنید؟مثال بزنید(1)

24) سدیم نوعی عنصر معدنی است. دو نقش این عنصر در بدن را بیان کنید. چه غذایی این ماده را به بدن ما می رساند؟(1)

 

25) چرا افرادی که زیاد عرق می کنند باید نمک بیشتری مصرف کنند.(5/0)

26) چرا نباید زیا نمک مصرف کنیم؟(دو مورد)(5/0)

27) نقش آهن موجود در غذاها در بدن را توضیح دهید.(1)

28) سه نقش کلسیم در بدن را بیان کنید. چه نوع غذاهایی این ماده را بیشتر به بدن می رسانند؟(25/1)

29) هر یک از بیماری های زیر به علت کمبود چه عناصری در بدن ایجاد می شوند؟

الف) راشی تیسم                         ب- گواتر                       ج- کم خونی                   د- کرتینیسم 

30) بیشتر آهن بدن ما در چه ماده ای وجود دارد؟ نقش این ماده در بدن چیست؟(75/0)

31) عوارض حاصل از کم خونی چیست؟ برای رفع آن خوردن چه غذاهایی را توصیه می کنید؟(1)

32) چه غذاهایی مصرف کنیم تا دچار بیماری گواتر نشویم؟(5/0)

33) در مورد بیماری گواتر و کرتینیسم توضیح دهید.(1)

34) عناصر معدنی......................و...........................برای انقباض ماهیچه ها در بدن لازمند.(5/0)

35) ویتامین ها در دو گروه............................و ...............................طبقه بندی می شوند.(5/0)

36) دو بیماری حاصل از کمبود ویتامین خانواده B را نام برده غذاهایی را برای بهبود این بیماریها معرفی نمایید.(1)

37) هر یک از بیماری های زیر نتیجه کمبود چه ویتامین هایی در غذاهاست؟(1)

الف- بری بری                       ب- کم خونی                 ج- راشی تیسم                     د- آسکوروی

38) نام علمی هر یک از ویتامین های زیر را مشخص کنید(75/0)

الف- ویتامینC :                              ب- ویتامین 3B :                                ج- ویتامین 9B  

39) عوارض حاصل از بیماری های زیر را بیان کنید:(2)

الف- پلاگر:                                                         ب- آسکوروی:

ج-  کم خونی:                                                     ج) کرتینیسم:     

40) نقش های ویتامینD در بدن چیست؟ چه غذاهایی این ویتامین را بیشتر به بدن ما می رسانند؟(1)

41) بیماری کمبود ویتامین D در کودکان و افراد بزرگسال چیست؟ عوارض این بیماریها را به ترتیب بیان کنید.(5/1)

42) هر یک از ویتامین های زیر چگونه در بدن ما ساخته می شوند؟(1)

الف- D                                                            ب-A

ج- 12B                                                           د- K

43) پزشکان خوردن قرص های ویتامین را برای چه افرادی توصیه می کنند؟(چهار مورد)(1)

44) چه نوع ویامین هایی در بدن بیشتر ذخیره می شوند؟ یک عارضه مصرف زیاد آنها را بیان کنید.(75/0)

45) خوردن چه غذاهایی احتمال ابتلا به بیماری کبد چرب را افزایش می دهند؟(دو مورد)(5/0)

46) چهار بیماری که حاصل تغذیه نامناسب است را نام ببرید.(1)

47) دو بیماری قلبی عروقی را نام برده علت ابتلا به این بیماری ها را بیان کنید.(5/1)

 

48) شاخص توده بدنی(BMI) چگونه تعیین می شود؟ در چه محدوده ای برای فرد مناسب است؟(1)

49) چه عواملی در تعیین وزن یک فرد نقش دارند؟(75/0)

50) در چه صورتی گیاهخواری برای ما ضرر نخواهد داشت؟(5/0)

51) چهار نوع افزودنی غذاها را نام ببرید.(1)

52) نقش هر یک از مواد زیر را در غذاهای اماده بیان کنید:

الف- محافظت کنندها:                                           ب- آنتی اکسیدان ها:

ج- امولسیون کنندها:                                             

53) تغییر رنگ میوه هایی مثل سیب و موز پس از بریده شدن، نیز به دلیل................شدن ................آنهاست. (5/0)

54) مزه چربی ها و روغن ها بر اثر......................شدن..................شده و فاسد می شوند.(5/0) 

امتحان تا اول صفحه 45 کتاب برای ترم اول خواهد بود. بارم از فصل اول 3- دوم 3 سوم 4 - چهارم 6-پنجم 2 و دو نمره از فعالیت ها        

 

نوشته شده توسط حسین صفا در ساعت 22:21 | لینک  | 

نمونه سؤالات تستی زیست سال دوم       فصل دوم                 تهیه و تنظیم از: حسین صفا    

1) برای کار سلول،کدام مستقیما نقش دارد؟

    1- ویژگی های ریختی                     2- پروتئین ها                                  3 -  مولکول DNA                        4  -  مولکولهای   DNA و RNA

2) با استفاده از کدام نوع میکروسکوپ،می توان سلولهای زنده را مطالعه نمود؟

   1- انواع نوری                                   2- الکترونی گذاره                         3- الکترونی نگاره                             4- هر دو نوع میکروسکوپ الکترونی

3) قدرت تفکیک قوی ترین میکروسکوپ الکترونی چند نانومتر است؟

   1- 2/0                                               2- 2                                              3- 10                                              4- 100

4) کار سلول به کدام عامل یا عامل ها بستگی دارد؟

   1- ساختار سلول                                 2- اندازه سلول و شکل                   3- نسبت سطح به حجم سلول          4- فعالیت سلول

5) در مقایسه ی سلولهای پروکایوتی،یوکاریوتی کدام ساختار سلولی مشترک ایت؟

   1- ریبوزوم                                         2- شبکه آندوپلاسمی                     3- لیزوزوم                                     4- دستگاه گلژی

6) نقش پیلوس در باکتری چیست؟

   1- حفاظت                                          2- حرکت                                     3- اتصال به سطوح مختلف            4- شکل دادن به سلول

7) بیش ترین مولکول های تشکیل دهنده غشاء سلولی کدام است؟

   1- پروتئین ها                                      2- فسفولیپیدها                                 3- گلیکوپروتئین ها                     4- کلسترول و کربوهیدرات

8) نوع مولکول های پروتئینی که در سطح خارجی غشاء قرار دارند،کدام است و نقش آنها چیست؟

   1- پذیرنده-اتصال فیزیکی به سلول     2- پذیرنده- انتقال یونها                    3- ناقل- انتقال یونها                     4- کانالی- انتقال پروتئین ها

9) در مبادلات سلول گیاهی کدام یک نقش حیاتی دارد؟

   1- رشته های سلولزی                         2- دیواره نخستین                             3- تیغه میانی                                4- غشای پلاسمایی

10) کدام میکروسکوپ تصویر سه بعدی از گلبولهای قرمز ارائه می دهد؟

   1- نوری                                            2- الکترونی گذاره                            3- الکترونی نگاره                       4- زمینه روشن

11) نقش پیلی و کپسول در کدام یک مشترک است؟

   1- حفاظت(از سلول)                          2- حفظ شکل(باکتری)                     3- حرکت(در محیط مایع)         4- چسبیدن به سطوح مختلف

12) تیغه میانی سلولهای گیاهی را کدام یک می سازد؟

   1- غشاء                                             2- دیواره ثانویه                                 3- دستگاه گلژی                       4- دیواره نخستین

13) پادتن در کدام بخش سلول ساخته می شود؟

   1- ریبوزوم درون سیتوپلاسم              2- ریبوزوم روی شبکه آندوپلاسمی   3- دستگاه گلژی                        4- لیزوزوم

14) از کدام طریق سیتوپلاسم دو سلول گیاهی با هم ارتباط پیدا می کنند؟

   1- منافذ                                             2- لان ها                                          3- پلاسمودسم                           4- رشته های سلولزی

15) سم زدایی در سلول های جگر توسط کدام اندامک انجام می گیرد؟

   1- لیزوزوم                                         2- شبکه آندوپلاسمی صاف              3- دستگاه گلژی                       4- واکوئل

16) کدام یک از اعمال شبکه آندوپلاسمی صاف نمی باشد؟

   1- ذخیره یون کلسیم                          2- سنتز استروئید ها                            3- سنتز آنزیم ها                      4- سنتز فسفولیپید

17) کدام اندامک فاقد دو غشاء خارجی و داخلی است؟

   1- شبکه آندوپلاسمی                         2- میتوکندری                                    3- هسته                                   4- کلروپلاست

18)در تولید لیزوزوم ها کدام اندامک ها شرکت دارند؟

   1- ریبوزوم سیتوسل و دستگاه گلژی                                                             2- شبکه آندوپلاسمی زبر و دستگاه گلژی

   3- ریبوزوم سیتوسل و شبکه آندوپلاسمی                                                      4- شبکه آندوپلاسمی زیر و پر اکسی زوم

19) کدام اندامک در دوران جنینی،در نمو جنین نقش دارد؟

   1-پراکسی زوم                                2- ریبوزوم                                           3- لیزوزوم                               4- دستگاه گلژی

20- در کدام نوع از سلولها واکوئل ضربان دار وجود دارد؟

   1- آغازیان آب شیرین                    2- آغازیان دریایی                             3- تمام تک سلولیهای یوکاریوت  4- آغازیان و تک سلولی های دریایی

21- در خروج آنزیم ها از سلول ها همکاری کدام اندامک ها لازم است؟

   1- شبکه آندوپلاسمی صاف وجسم گلژی                                                 2- ریبوزوم سیتوپلاسم . پراکسی زوم

   3- شبکه آندوپلاسمی زبر و جسم گلژی                                                    4- ریبوزوم سیتوپلاسم و لیزوزوم

22- در کدام سلول بدن شبکه گسترده ای از شبکه آندوپلاسمی صاف وجود دارد؟

   1- سلولهای پوششی                        2- سلول جگر                                    3- سلول پانکراس                         4- گلبول  سفید

23) H2O2  از واکنش های متابولیسمی کدام اندامک تولید می شود؟

   1- پراکسی زوم                               2- لیزوزوم                                          3- جسم گلژی                            4- شبکه آندوپلاسمی صاف

24) سانتریول ها از ساختارهای سلولی........................بوده و در تشکیل....................... شرکت دارند؟

   1- غشادار-اسکلت سلولی          2- غشادار- دوک تقسیم-تاژک و مژک   3- بدون غشا-پلاسمودسم            4- بدون غشا-تاژک و مژک

25) کدام یک در تمام سلولهای گیاهی ، جانوری و حتی باکتریها  دیده می شود؟

   1- پلاسمودسم                           2- دیواره سلولی                                      3- ریبوزوم                                   4- کلروپلاست

26) در کدام RNA وجود ندارد؟

   1- شبکه آندوپلاسمی                2- کلروپلاست                                         3- میتوکندری                             4- ریبوزوم

27) کدام یک از اندامک ها در ذخیره مواد نقش ندارد؟

   1- دستگاه گلژی                       2- لیزوزوم                                                3- پلاست                                   4- واکوئل

28) تولید ATP  بیش تر در کدام بخش میتوکندری انجام می گیرد؟

   1- ماتریکس                              2- گرانوم                                                3- ماده سیال بستره                       4- استروما

29) در کدام حالت از انتقال مولکولها پی از انتقال غلظت مولکولها در دو سمت غشا یکسان می گردد؟

   1- فقط انتشار ساده                     2- انتشار ساده و انتشار تسهیل شده            3- انتقال فعال                               4- انتقال فعال و انتقال تسهیل شده

30) در کدام حالت زیر انتقال مولکولها در جهت شیب غلظت انجام می گیرد؟

   1- انتشار تسهیل شده                  2- انتقال فعال                                          3- فاگوسیتوز                                 4- آندو سیتوز

31)  در کدام گزینه فرایند پروتئین سازی مستقل از هسته انجام می شود و با ماتریکس میتوکندری قابل مقایسه است؟

   1- فضای تیلاکوئیدی                2- استرومای کلوروپلاست                      3- شبکه آندو پلاسمی زبر                4- جسم گلژی

32) کدام دو اندامک دارای دو غشا بوده و بزرگترین ساختار داخلی سلول می باشند؟

    1- لیزوزوم و میتوکندری          2- دستگاه گلژی و شبکه آندو پلاسمی    3- میتوکندری و هسته                     4 - هسته و پر اکسی زوم                                                                                            

33) برای عبور مواد از غشای سلول،کدام دو پدیده به انرژی نیاز دارند؟

   1- آندو سیتوز- اگزوسیتوز        2- انتقال فعال-انتشار تسهیل شده              3- اگزوسیتوز- انتشار تسهیل شده   4- انتشار تسهیل شده- آندوسیتوز

34) فشار اسمزی عبارت است از............................. و با عامل................................رابطه مستقیم دارد.

   1- تمایل محلول نسبت به جذب آب- نوع پرده حامل                                2- تمایل محلول نسبت به جذب آب-تراکم ماده حل شده

   3- عبور مولکولهای آب از جدار پرده- تراکم ماده حل شده                      4- عبور مولکولها ی آب از جدار پرده-نفوذپذیری پرده

                                                                                                                                                                                                                                                       

نوشته شده توسط حسین صفا در ساعت 19:16 | لینک  | 

- در سنتزآبدهی چه اتم هایی از هر مونومر در تشکیل آب نقش دارند؟

 

2- ساختاراستروئید ها شبیه چه مولکولی در بدن ماست؟دو کاربرد استروئیدها را بنویسید.

 

3- پیوند پپتیدی بین دو آمینواسید،بین چه عامل هایی بر قرار می شود و محصول های حاصل چیست؟

 

4- پراکسید هیدروژن در سلولهای چه اندامی و توسط چه نوع آنزیمی تجزیه می شود؟ محصول های حاصل از این هیدرولیز چیست؟

 

5- برای اینکه بدن ما بتواند از نشاسته استفاده کند،نیاز به چه آنزیم هایی درون لوله گوارش دارد؟

 

6- دریک مولکولATPطبق طرح زیر سه مولکول فسفات وجود دارد، جدا شدن کدام مولکول فسفات انرژی کمتری تولید می کند؟

A                                                                                                                                                                          

R           P            P             P                                                                                                                  

7- انرژی واکنش های انرژی خواه،چگونه تامین می شود؟

 

8- جانداران از نظر سلول به چند گروه طبقه بندی می شوند؟ مثال بزنید.

 

9-سلول های بدن جانداران از نظر هسته در چه گروه هایی جای می گیرند؟ مثال بزنید.

 

10- ژنهای موجود در مولکولDNAچه ویژگی هایی در سلول را تعیین می کنند؟

 

11- واحد اندازه گیری سلول و اجزائ اصلی آن................و واحد اندازه گیری اندامک های درون سلول و مولکول ها..............می باشد.

 

12- تفاوت میکروسکوپ الکترونی نگاره با گذاره در چیست؟

 

13- کارآرایی میکروسکوسکوپ نوری را نسبت به میکروسکوپ الکترونی در مطالعه سلول و بافت ها را بیان کنید.

 

14- نقش هر یک را در میکروسکوپ نوری بیان کنید:

 

   الف) صفحه چرخان                           ب) دیافراگم                                           د) کندانسور

15- در بدن ما سلولهای متفاوتی وجود دارد. اندازه و شکل انها به چه عاملی بستگی دارد؟

16- بزرگترین و کوچک ترین سلولها تقریبا چه اندازه ای دارند؟ برای هریک مثالی ذکر کنید.

 

17- چه عاملی محدود کننده اندازه سلول در بدن جانداران است؟

18- چه نوع سلولهایی در بدن ما سطح بیشتری نسبت به حجم خود دارند؟ گلبول های قرمزیا سلول های عصبی.

19- چرا قدرت تفکیک عدسی شیئی 40 از 10 بیش تر است؟

20- توضیح دهید که DNA چگونه فعالیت های سلول را کنترل می کند.

نمونه سؤالات سال دوم دبیرستان                           فصل دوم                                                             تهیه و تنظیم از: حسین صفا

 

21- چهار ویژگی که خاص سلولهای پروکاریوت باشد را بیان کنید.

 

22- نقش یا نقش های هر جزء در ساختمان یک باکتری را بیان کنید:

الف) کپسول                                                                ب) پیلی

ج) تاژک                                                                     د) دیواره سلولی

23- اندامک های غشاء دار و بدون غشاء را در سلول های یوکاریوت نام ببرید.

24- سه اندامک را نام ببرید که در بسیاری از سلول های گیاهی وجود نداشته باشد. نقش هر یک را بیان کنید.

 

25- چگونه امکان انجام همزمان چند واکنش شیمیای درون سلول فراهم شده است؟

 

26- اصطلاحات دیواره سلولی،تیغه میانی، پلاسمودسم و لان را تعریف کنید.

 

27- دو نقش غشاء های درون سلول را بیان کنید.

 

28- تفاوت نقش واکوئل در گیاهان و سلولهای جانوری دارای اندامک واکوئل در چیست؟

29- بیش ترین مولکول های سازنده غشاء سلولی از چیست؟ چرا غشاء اب گریز است؟

 

30- پروتئین های غشاء چه کارهایی انجام می دهند؟

 

31- کانالهای موجود در غشاءسلولی از چه جنسی هستند؟ چه موادی را عبور می دهند؟

 

32- ریبوزوم ها چه ساختاری دارند؟ نقش آنها چیست؟در چه اندامک های دیگر بجز درون سیتوپلاسم دیده می شوند؟

 

33- تفاوت ریبوزومهای یوکاریوتیکی و پروکاریوتیکی در چیست؟

 

34- در ساختار هسته چه بخش هایی دیده می شوند؟ نقش هر یک را بیان کنید.

 

35- در ساختار غشاء درونی چه اندامک هایی دیده می شود؟ سه نقش غشاء درونی را بیان کنید.

 

36- دونقش شبکه آندوپلاسمی زبر و نقش های شبکه آندوپلاسمی صاف را بیان کنید.

 

37-نقش اندامک های جسم گلژی و لیزوزوم را بیان کنید. خاستگاه این اندامک ها از کجاست؟

 

38- نقش های واکوئل ها در گیاهان و آغازیان را بیان کرده ، خاستگاه این اندامک ها از کجاست؟

 

39- نحوه ارتباط اندامک های مختلف دستگاه غشاء درونی را توضیح دهید.

 

40- انواع پلاست را با ذکر موادی که دارند را ذکر کنید.

نوشته شده توسط حسین صفا در ساعت 19:14 | لینک  | 

تهیه و تنظیم از: حسین صفا

1) چند جاندار تولید کننده نام ببرید.(75/0)

2) تبدیل انرژی...........................به انرژی...............................را فتوسنتز گویند.(5/0)

3) مواد خام مورد نیاز فتوسنتز و مواد تولیدی در این فرایند زیستی را بنویسید.(1)

4) مهم ترین کربوهیدراتی که در عمل فتوسنتز ساخته می شود چیست؟ دو ماده آلی که از این ماده در گیاه تولید می شود را نام ببرید.(75/0)

5) فرمول فتوسنتز را نوشته مواد معدنی و آلی را در این فرمول مشخص کنید.(5/1)

6) آقای ون هلمونت با آزمایش مربوط به فتوسنتز چه چیزی را می خواست ثابت کند ؟ در انتها چه نتیجه ای گرفت. آیا نتیجه او در مورد فتوسنتز درست بود؟ چرا؟(25/1)

7) فرضیه آقای ون هلمونت در مورد فتوسنتز چه بود؟(5/0)

8) در آزمایش آقای ون هلمونت در مورد فتوسنتز او نتیجه گرفت که ...................گیاهان از....................است.(5/0)

9) در آزمایش فتوسنتز چرا آقای ون هلمونت روی بشکه را پوشاند؟(5/0)

10) چند جاندار را نام ببرید که به طور مستقیم انرژی مورد نیاز خود را از خورشید دریافت می کنند.(75/0)

11) شدت فتوسنتز را چگونه اندازه گیری می کنند؟(5/0)

12) چه عواملی بجز دما و غلظت کربن دی اکسید می شناسید که بر فتوسنتز اثر می کنند؟(دو مورد)(5/0)

13) سه عامل مهم تعیین کننده شدت فتوسنتز را در گیاهان مشخص کنید.(75/0)

14) آغاز کننده واکنش های فتوسنتزی .....................نام داردکه در بخش ..................برگ گیاهان فراوان است.(5/0)

15) چهار ویژگی برگ را نام ببرید که این اندام را برای فتوسنتز مناسب ساخته است.(1)

16) برای هر یک دلیل علمی بیاورید:(5/1)

  الف- گیاهان آکواریوم موجب جلوگیری از مرگ ماهی ها می شوند:

  ب- بسیاری از برگ ها نازک اند و سطح وسیعی دارند:

  ج- بیش تر روزنه ها در بخش زیرین برگ قرار دارند:

  د- در سطح روپوست گیاهانی که در مناطق خشک قرار دارد کوتیکول ضخیم تر است:

17) لایه کوتینی سطح روپوست...............نام داردکه از جنس ماده................... به نام ...............است.(75/0)

18) سه نقش کوتیکول را بیان کنید.(75/0)

19) میانبرگ چیست؟ چرا بیش ترین میزان فتوسنتز در گیاهان در این بخش صورت می گیرد؟(75/0)

20) منشاء رگبرگ ها از کجاست؟ دو نقش آنها را در گیاهان بیان کنید.(1)

21) چرا گیاهان گلوکز را به صورت نشاسته ذخیره می کنند؟(75/0)

22) سه بخش از گیاهان را نام ببرید که در خود نشاسته و یک بخش که چربی ذخیره می کنند را بیان کنید.(1)

23) چند فراورده حاصل از فتوسنتز را نام ببرید؟(1)

24) نتیجه انجام فتوسنتز تولیدماده آلی به نام ...................... و ماده معدنی به نام..........................است.(5/0)

25) پروتئین ها در گیاه از تغییر مولکول........................به وجود می آیند. برای تبدیل این ماده به پروتئین عنصر.........................مورد نیاز است.(5/0)

 

26) یک نمودار رسم کنید که اثر تغییر دما را در فتوسنتز نشان دهد.(5/0)

27) ساختمان ساده ای از برش میکروسکپی یک برگ را رسم و اجزائ آن را نام گذاری کنید.(5/1)

28) گیاهان برای پروتئین سازی به ......................نیاز دارند که به صورت ترکیبات.......................این ماده را از خاک دریافت می کنند.(5/0)

29) دو عامل محیطی که در تولید کلروفیل در گیاه نقش دارند را ذکر کنید.5/0)

30) کشاورزان برای کمبود نیتروژن خاک از کود های شیمیایی استفاده می می کنند. دو خطر استفاده از این کودهای شیمیایی را بیان کنید.(5/0)

31) دو دلیل بیان کنید که نشان دهد تعداد جلبک ها زیادند و به عنوان مهم ترین فتوسنتز کنندگان کره زمین می باشند.(5/0)

32)چرا در طول شبانه روز مقدار نشاسته در گیاه تغییر می کند؟ کم ترین و بیش ترین مقدار این ماده در چه ساعاتی از شبانه روز می باشد؟(1)

33) چرا در فصل پاییز برگ ها به رنگ های دیگر دیده می شوند؟ علت این تغییر رنگ چیست؟(75/0)

34) ترکیبات نیتروژن دار که گیاهان برای ساخت پروتئین در خود از خاک دریافت می کنند، چگونه در خاک ساخته می شود؟(5/0)

35) آزمایشی طراحی کنید که اثر نور یا کربن دی اکسید را بر شدت فتوسنتز نشان دهد. برای هر یک نموداری رسم کنید.(5/1)

36) دو تفاوت سلول های نگهبان روزنه و سلول های روپوست را بیان کنید.(5/0)

37) دو جاندار تولید کننده، دو مصرف کننده و دو مورد تجزیه کننده را نام ببرید.(5/1)

 

 

 

 

نوشته شده توسط حسین صفا در ساعت 9:52 | لینک  | 

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} 800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}

1) در مورد مواد آلی به پرسش های زیر پاسخ دهید(25/1)

الف) هیدروکربن از نظر ساختار شیمیایی چه تفاوتی با کربوهیدرات ها دارد؟

 

ب) نوع پبوند کربن با سایر عناصر چیست؟

ج) تفاوت بین جانداران به چه علت است؟

2) مونومر هر یک از کربوهیدرات های زیر را تعیین کنید(5/0)

الف)لاکتوز:                                                    ب) گلیکوژن:

3) در مورد چربی ها به پرسش های زیر پاسخ دهید:(1)

الف) دلیل خمیدگی مولکول اسید چرب در لیپیدها چیست؟

 

ب) دو نوع لیپید را که در غشای سلول یافت می شوند، نام ببرید.

 

4) الف- برای ساخته شدن یک تری پپتید چند مولکول آب باید آزاد شود؟(75/0)

 

   ب- پروتئین چگونه از آمینواسیدها ساخته می شوند؟

 

5)  دو واکنش انرژی خواه و یک واکنش انرژی زا را نام ببرید.(75/0)

 

6) یک مولکول ATP از چه اجزایی تشکیل شده است؟(5/0)

 

 

 

7) رابطه زیر را تکمیل کنید:(75/0)

                              آنزیم  + ..............................               .................................................                   پیش ماده+ آنزیم

8) ساده ترین درشت مولکول...............................و ساده ترین قند...........................است.(5/0)

9) کاربر هر یک از قندهای زیر را مشخص کنید:(1)

  الف- پنتوز:                                           ب- هگزوز:                           

  ج- نشاسته                                            د- گلیکوژن:

10)کاربرد هر یک از لیپید های زیر را مشخص کنید:(5/0)

  الف- موم:                                            ب- استروئیدها:

11) تفاوت تری گلیسرید ها در چیست؟(5/0)

 

12) چهار نوع کاربرد برای پروتئین ها مشخص کنید.(1)

 

 

13) چهار نوع آنزیم نام ببرید و کاربرد آنها را در صنعت مشخص کنید.(2)

 

 

14) چگونه می توان عمل آنزیم ها را تسریع و چگونه می توان کندتر کرد؟(5/0)

 

15) این جمله را تفسیر کنید:(( آنزیم ها عمل اختصاصی دارند.))(5/0)

 

نوشته شده توسط حسین صفا در ساعت 20:31 | لینک  | 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

عفونت‌های گوش میانی

 

عفونت‌های گوش میانی یا اتیت مدیا (Otitis Media) شایع‌ترین بیماری دوران کودکی و یکی از اصلی‌ترین علل مراجعه خانواده به پزشک است. بیشترین میزان مراجعه به پزشکان، مربوط به کودکان زیر 3 سال مربوط به این بیماری است. تقریبا 80 % کودکان تا سن 7 سالگی حداقل یکبار به این عفونت‌ها مبتلا می‌شوند ولی تعدادی از آنها مکررا دچار بیماری می‌شوند.  برخی اوقات شناسایی آن توسط والدین دشوار است کودکانی که قادر به تکلم نیستند، دایماً بی‌قراری کرده و نمی‌توانند محل وجود درد را نشان دهند. . برخی والدین تصور می کنند که کشیدن گوش توسط کودکان علامتی مطمئن برای وجود عفونت گوش است، در حالی که مطالعات نشان می دهد کشیدن گوش در غیاب علایم دیگر، معمولاً ارتباطی با عفونت ندارد.

 

اتیت مدیا به سه صورت دیده می شود :

 

1) اوتیت مدیای حاد: یك عفونت باكتریائی حاددر گوش میانی است که بدنبال عفونت دستگاه تنفسی فوقانی (مثل سرماخوردگی) اتفاق می‌افتد .

 

2) اوتیت مدیای حاد عود كننده : اگر اوتیت مدیای حاد سه بار یا بیشتر در ۶ ماه یا ۴ بار یا بیشتر در یك سال اتفاق افتد از نوع عود كننده می‌باشد.

 

3) اوتیت مدیای سروز: التهابی بدون علامت همراه با تجمع مایع در گوش میانی كه به دنبال اوتیت مدیای حاد ویا عود كننده ایجاد می‌شود .

 

مکانیزم ایجاد این عفونت‌ها چیست؟

 

اصلی‌ترین عامل ابتلا به عفونت گوش میانی، اختلال عملکرد شیپور استاش است. شیپور استاش لوله‌ای باریک است که گوش میانی را به قسمت بالایی حلق (نازوفارنکس) وصل می‌کند. وظایف شیپور استاش عبارتند از محافظت از گوش در برابر ورود میکروب‌ها وتخلیه ترشحات گوش میانی و متعادل سازی فشار هوا بین فضای گوش میانی و قسمت فوقانی حلق. شیپور استاش در کودکان نسبت به بزرگسالان کوتاه‌تر گشادتر و افقی‌تر بوده و از بافت غضروفی نرم تشکیل شده است. این شکل قرارگیری در بزرگسالان، محافظت بیشتری از گوش میانی فراهم می‌کند اما افقی قرار گرفتن آن در کودکان، موجب می‌شود تا باکتری‌های موجود در نازوفارنکس، به آسانی وارد فضای گوش میانی شوند. این باکتری‌ها در گوش میانی ایجاد التهاب و عفونت می‌کنند.

 

چه عواملی زمینه‌ساز این عفونت‌ها هستند؟

 

         قرار داشتن در معرض دود سیگار محیطی.

         کودکانی که در هنگام تولد نارس بوده یا وزن کمی داشته‌اند

          داشتن سابقه عفونت‌ گوش

          سرماخوردگی‌های مکرر

           سابقه خانوادگی عفونت‌های گوش

          قرار گرفتن در محیطهای شلوغ مثل مهد کودک و کودکستان

          شیر خوردن با  بطری و یا استفاده از پستانک

          آلرژی‌ های مختلف

 

علائم این عفونت‌ها چیست؟

 

علایم عفونت‌های حاد باکتریائی در کودکان کمتر از 2 سال که قادر به بیان درد نیستند  عبارتند از بی‌قراری تب و بی اشتهایی. مالیدن یا کشیدن گوش ممکن است وجود داشته باشند ولی علائم قابل اعتمادی نیستند. کودکان بالاتر از 2 سال علاوه بر علائم فوق به گوش درد هم اشاره می‌کنند. ترشح چرکی یا خونابه‌ای ممکن است هر زمانی اتفاق بیافتد که نشانه سوراخ شدن پرده گوش است. معمولا علائم شدید مثل درد و تب پس از 2 تا 3 روز بهبود میابند ولی کم شدن شنوائی مدت طولانی تری ادامه میابد. سوراخ پرده گوش هم تقریبا در تمامی موارد التیام میابد.

 

در بیماری اتیت سروز تنها شنوائی کم می‌شود و درد و تب اصلا وجود ندارد. کاهش شنوایی مهمترین علامت بوده و معمولا والدین ویا مربیان مهد کودک یا مدرسه متوجه کم شدن دقت و توجه ویا افت تحصیلی کودک می‌شوند.

 

این بیماری‌ها چگونه تشخیص داده می‌شوند؟

 

شرح حال و معاینه معمولا برای رسیدن به تشخیص کافیست ولی در اتیت سروز گرفتن تستهای شنوایی هم لازم است. در مواردی مثل عدم بهبودی یا بروز عوارض گرفتن کشت میکروبی یا رادیوگرافی ممکن است لازم شود.

 

عفونت‌های گوش چه عوارضی دارند؟

 

 بعد از برطرف شدن عفونت گوش ممكن است ترشحات مخاطی ، پشت پرده ی صماخ باقی بماند. بعضی اوقات ترشح گوش كاملا برطرف نمی‌شود و حالت چسبنده پیدا می‌كند. در این حالت ممكن است شنوایی كم شود. به این حالت اتیت سروز می‌گویند. کم شدن شنوایی باعث بروز اختلالات رفتاری و آموزشی در کودکان می‌شود.

 

در موارد نادری ممکن است عفونت به گوش داخلی ، مغز یا سایر بافت‌های مجاور منتشر می‌شود. این مشكل علایم متفاوت و مختلفی ایجاد می‌كند و می‌تواند مغز و اعصاب مجاور را تحت تاثیر قرار دهد. 

 

 چه درمانی برای این بیماران توصیه می‌شود؟

 

بیشتر عفونت‌های حاد گوش میانی بدون درمان و خود به خود ظرف 3-2 روز برطرف شده و سیستم ایمنی معمولا می‌تواند باكتری‌ها و ویروس‌هایی را كه منجر به عفونت می‌شوند را از بین ببرد ولی درمان مناسب، علاوه بر جلوگیری از عوارض ناخوشایندی مانند ضایعات دایمی گوش میانی، معمولاً موجب برطرف شدن سریع کلیه علایم می‌شود. درمان اصلی آنتی بیوتیک مناسب است که باید به اندازه و مدت کافی مصرف شود. متاسفانه در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود که یا آنتی بیوتیک مناسب و کافی تجویز نشده و یا بیمار آن را درست مصرف نکرده است. با توجه به شیوع بالای این بیماری این مسئله مسئول بروز بسیاری از مقاومت‌های میکروبی در سالهای اخیر شده است. از مسکن‌های مختلف جهت از بین بردن تب و درد استفاده می‌شود ولی داروهایی مثل کورتون و یا قطره‌های گوش هیچگونه جایگاهی در درمان این عفونت‌ها ندارند.

 

در اتیت سروز وضعیت متفاوت است. بدلیل آنکه این بیماران فاقد علایم شدیدی تشخیص دیرهنگامی دارند. در نتیجه مایعی که در گوش میانی جمع شده بتدریج غلیظ و چسبناک شده و به درمان پاسخ نمی‌دهد. لذا در غالب این موارد جراحی لازم می‌شود. در این جراحی پس از باز کردن پرده گوش و تخلیه مایع غلیظ وسیله کوچکی بنام گرومت که شبیه به قرقره می‌باشد درون پرده کار گذاشته می‌شود. گرومت در حقیقت بطور موقت کار شیپور استاش را در تهویه گوش میانی انجام داده و پس از چند ماه از پرده جدا می‌شود .

 

آیا می‌توان از این عفونت‌ها پیشگیری کرد؟

 

 با رعایت نکات زیر امکان بروز این بیماری‌ها کمتر می‌شود:

 

·  تغذیه با شیر مادر حداقل تا شش ماهگی از بروز حملات زودرس عفونت گوش جلوگیری خواهدکرد.

 

·  اگر شیرخواری با شیشه (شیر) تغذیه می شود، از خوابیده شیر دادن به وی اجتناب کرده و سعی کنید هنگام شیر خوردن کمی سر و بدن وی بالاتر قرار گیرد.

 

·  مصرف دخانیات توسط والدین و قرار گرفتن کودک در معرض دود، احتمال و شدت عفونت گوش را بیشتر می کند. لذا از مصرف دخانیات جداً خودداری شود.

 

·  تا حد ممکن از فرستادن کودک به مهد کودک اجتناب شود زیرا به دلیل تراکم کودکان احتمال بروز عفونت‌های تنفسی فوقانی احتمال بروز عفونت بیشتر خواهد بود.

 

·  رعایت دقیق شست وشوی دست توسط والدین و کودکان باید انجام شود. این کار یکی از بهترین راه‌های کاهش انتقال فرد به فرد عوامل بیماری زای سرماخوردگی است.

 

·  استفاده از مکمل‌هایی همچون ویتامین‌ها و روی (زینک) در کاهش این عفونت‌ها موثر است.

نوشته شده توسط حسین صفا در ساعت 20:25 | لینک  | 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسین صفا در ساعت 18:29 | لینک  | 

1)در چه صورتی انسان برای پاسخ به پرسش های خود به خرافات و جادوگری روی می آورد؟

 

 

2) چه پاسخ هایی از اعتبار علمی برخوردارند؟

 

3) نگرش علمی چیست؟

 

4) در نگرش علمی برای پاسخ هایی که ارائه می دهیم باید......................داشته باشیم.

 

5) چه موقع به تفکر علمی نزدیک شده ایم؟

 

6) در.........................علمی باید برای پاسخ هایی که ارائه می دهیم، دلیل کافی داشته باشیم.

 

7) چه پاسخ هایی از اعتبار علمی برخوردار نیستند؟

 

8) مشاهده علمی چیست؟

 

9) فایده های استفاده از ابزارهای اندازه گیری چیست؟

 

10) دو مورد از خطاها چشم و دو مورد از خطاهای گوش را ذکر کنید.

 

11) روش علمی را تعریف کنید.

 

12) مراحا روش علمی را به ترتیب ذکر کنید.

 

13) یک ویژگی مهم فرضیه خوب چیست؟

 

14) یک فرضیه مثال بزنید و آزمایشی برای آن طراحی کنید.

 

 

15) فرضیه چیست؟

 

16) یک پژوهشگر بعد از.......................، فرضیه سازی می کند.

 

17) در کدام یک از مراحل علمی ممکن است پژوهشگر دست به آزمایش بزند؟

 

18) آزمایش کنترلی(گواه) چیست؟

 

19) داشتن آزمایش کنترلی در هنگام آزمایش اصلی چه فایده هایی دارد؟(دو مورد)

 

 

20) پس از انتشار نتایج کار توسط یک پژوهشگر ، در چه صورتی یافته های پژوهشگر از اعتبار علمی بیش تری برخوردار

    خواهد شد؟

 

22) نظریه، ................... است که توسط.....................تایید شده باشد.

 

23) سه بخش اصلی نظریه سلولی را بیان کنید.

 

24) تفاوت آزمایش اصلی و کنترلی در چیست؟چه شباهت هایی دارند.

 

25) دو روش جمع آوری اطلاعات در اولین مرحله روش علمی را بیان کنید.

 

26)به سه منظور در روش علمی پژوهشگر دست به آزمایش می زند. این سه روش را بیان کنید

 

27) چرا اعتبار علمی نظریه از فرضیه بیش تر است؟

 

28)دو فایده تکرار آزمایش را بیان کنید.

 

29) آزمایش آقای ون هلمونت چه بود؟

 

30) دو درس مهم که پژوهشگران پس از آقای ون هلمونت گرفتند چه بود؟

 

31) خلق الساعه چه می گوید؟ در چه موردی بیان شده است؟

 

32) فرضیه آقای ردی چه بود؟

 

33) نظریه آقای ردی چه بود؟

 

34) روش علمی برای چه موضوعاتی کاربرد دارد؟

 

35)دو آزمایش کنترلی آقای ردی چه بود؟

 

36) علوم زیستی را تعریف کنید.

 

37) دانش علوم زیستی را تعریف کنید.

 

38) دو شاخه علم زیستی را نام برده برای هر یک مثالی ذکر کنید.

 

39) علومی مثل.................و....................از علومی هستند که بیش ترین ارتباط را با علوم زیستی دارند.

 

 

نوشته شده توسط حسین صفا در ساعت 13:18 | لینک  | 

این کتاب در 168 صفحه حاوی مطالب برتر زست و زمین شناسی برای دانش آموزان مراکز استعدادهای درخشان و نمونه می باشد.دارای سؤالات تشریحی و چهار گزینه ای بوده چند دستور کار برای چند آزمایش در انتهای کتاب آورده شده است.امیدوارم در سال تحصیلی جدید به دست دانش آموزان و همکاران گرامی برسد.

نوشته شده توسط حسین صفا در ساعت 1:45 | لینک  | 

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}

 


گردش مواد

در جانداران تک سلولی و پر سلولی اولیه چون تمام سلولها با محیط اطراف در تماس  مستقیم اند مواد مورد نیاز خود را از محیط  دریافت و مواد زائد را به محیط می ریزند.ولی در جانداران پر سلولی پیشرفته کار رساندن به مجاور سلولها و خارج کردن   مواد زائد از مجاورت سلولها به عهده  دستگاه گردش مواد می باشد.که شامل دستگاه گردش خون و دستگاه لنفی است.

دستگاه گردش خون رابط بین تمام دستگاه ها بدن می باشد.

                                                                      گوارش                              تنفسی

                                                               دستگاه های دیگر                         دفع مواد

دستگاه گردش خون در مهره داران:

دستگاه گردش خون که دستگاه انتقال مواد هم نامیده می­شود، در بدن جانوران مختلف به صورت ساده و یا تکامل یافته وجود دارد ، از جمله:

*در حشرات و بی­مهرگانی مثل خرچنگ دراز و عنکبوتیان بسیار ساده بوده، به طوری که خون در فضای بین سلولی وارد می­شود.

(گردش خون باز) و پس از تبادل مواد با سلولها توسط رگهایی جمع­آوری شده و به قلب برگردانده می­شود (در حشرات به جای خون مایع همولنف دارند).

* در ماهیها قلب دو حفره­ای با رگها و مویرگها دیده می­شود که خون را برای تبادل مواد به مجاورت سلولهای بدن و آبشش­ها می­برند (گردش خون از نوع مداربسته و سَاده و کامل است).

* در دوزیستان قلب سه حفره­ای با رگ­ها و مویرگها دیده می­شود، که خون را برای تبادل مواد به مجاورت سلولهای بدن و شش­ها می­برند و چون قلب یک بطن دارد، خون تیره و روشن با هم مخلوط می­شود (گردش خون از نوع بسته، مضاعف و ناقص است).

* در خزندگان، پرندگان و پستانداران قلب چهار حفره­ای با رگ­ها و مویرگ­ها دیده می­شود و گردش خون از نوع بسته، مضاعف و کامل است که به شرح آن می­پردازیم. (در انواعی از خزندگان دیوارة بین بطن­ها به طور ناقص تشکیل می­شود).

دستگاه گردش مواد
Circulation apparatus

این دستگاه ازقلب، رگها وبافت خون  تشکیل شده است.

قلب  Heart:

قلب مانند یک تلمبه خون را در رگ­ها به جریان می­اندازد. طول آن 12 و قطر آن 9 سانتی­متر است. مخروطی­شکل است و حدود 230 تا 340گرم نسبت به جثة فرد وزن دارد. قلب درانسان دارای ویژگی های زیر است:

حفره ها، دریچه ها،ضربان  قلب(مراحل کار)صداها:صدای اول و دوم بافتهای تشکیل دهنده رگهای قلب

ضربان قلب: قلب در هر دقیقه به طور معمول حدود 75 ضربان دارد.هر ضربان سه مرحله دارد: انقباض دهلیز ها،انقباض بطن ها و

استراحت قلب ، باز وبسته بودن دریچه ها را در هرمرحله را مشخص کنید.دو صدای قلب مربوط به چیست؟

لایه­های دیوارة قلب: سه لایه در دیوارة قلب وجود دارد که به ترتیب از خارج به طرف داخل عبارتند از: پری­کارد

(آبشامه از جنس بافت پیوندی)، میوکارد (بخش اصلی و ماهیچه­ای قلب) و آندوکارد (پوشش داخلی قلب از جنس بافت

پوششی که ادامه آن دریچه های قلب را تشکیل می دهد).

رگ­ها :

 شش سیاهرگ خون را به دهلیزهای قلب وارد می­کنند که شامل دو سیاهرگ بزرگ بالایی و پایینی (خون تیره را به دهلیز راست وارد می­کنند) و چهار سیاهرگ ششی (خون روشن را به دهلیز چپ وارد می­کنند) می­باشند.

 

دو سرخرگ خون را از بطن ها خارجمی­کنند: سرخرگ آئورت (بزرگ ترین سرخرگ بدن است که خون را از بطن چپ خارج می­کند) و سرخرگ ششی (که خون تیره دارد و خون را از بطن راست خارج می­کند).

نکته: رگ­های کرونر به بافت قلب خون می­رسانند و به صورت سیاهرگ ، سرخرگ و مویرگ در قلب وجود دارند. گاهی به علت گرفتگی این رگ­ها به بخشی از بافت ماهیچه­ای قلب خون نمی­رسد و بافت­ها در این ناحیه تخریب شده، باعث سکتة قلبی می­شود.

تیره وروشن-گردش کوچک(ششی ) و گردش بزرگ(عمومی):

بخش راست قلب خون تیره دارد و باید برای تصفیه به شش ها بفرستد و بخش چپ خون روشن دارد وباید به طرف اندام ها و سلول های بدن برای تغذیه و گرفتن مواد زائد آنها بفرستد.پس این دو بخش بطور مستقل ولی همزمان عمل می کنند .

مسیر دو نوع گردش را مشخص کنید.

رگ های بدن:

شامل شبکه­ای از سرخرگها، سیاهرگها و مویرگها می­باشند که خون را از قلب به مجاورت بافتها و از بافتها به قلب می­رسانند.

سرخرگ ها دیواره ضخیم تری دارند و خون را از قلب خارج می کنند.

سیاهرگ ها دیوار نازک تری دارند و خون را از طرف اندام ها به قلب وارد می کنند.

مویرگ ها یک لایه سلول دارند و محل مبادله مواد بین خون و بافت هاست و از پیوستن آنها به یکدیگر سیاهرگ ها تشکیل می شوند.

 نبض و فشار خون:

قلب در هر ضربان به خون برای خروج از قلب و ورود به   سرخرگ ها فشار وارد می کند که به آن فشار خون گویند. اندازه گیری فشار خون بر اساس فشاری است که از طرف  خون به دیواره رگ ها وارد می شود.مقدار فشار خون را با دستگاه فشار سنج اندازه گیری می کنندکه در یک فرد سالم بر حسب میلی متر جیوه حدود 120 (سیستولیک)بر 80(دیاستولیک)با ورود خون به سرخرگ ها تغییر قطر پیدا می کنند که باعث ایجاد موجی در طول سرخرگ شده که به آن نبض گفته می شود.

بیمار های قلب و رگ ها: به دو علت ممکن است شخص دچار افزایش غیر طبیعی فشار خون شود:

                  الف- رسوب کلسترول در رگ ها و تنگ شدن مجرای رگ

                  ب- سخت شدن دیواره رگ ها به علت  رسوب املاح(مصرف زیاد نمک)

روماتیسم قلبی: به دنبال تکرار گلو درد های چرکی (آنژین) سم میکروب بر مفاصل و در ادامه دریچه های قلب اثر گذاشته و رماتیسم قلبی ایجاد می شود.

واریس: به علت خراب شدن دریجه های لانه کبوتری در سیاهرگ های پایین تر از قلب خون جمع شده و این بیماری ایجاد می شود.                                                         بافت خون Blood tissue:

نوعی بافت پیوندی است که ماده بین سلولی آن مایع و پلاسما نام دارد(55%). و سه نوع سلول (قرمز- سفید و پلاکت)(45%) در پلاسما شناورند.

حدود 6 تا 8 درصد وزن بدن را تشکیل می­دهد (حدود 5 لیتر) و فعالیتهای حیاتی کلیة اندام­های بدن به نحوی با فعالیت و سلامت این بافت بستگی دارد.

نقش ها:

با حمل مواد ، ارتباط بین اندام ها و دستگاه های بدن را بر قرار می کند . در حفظ ایمنی و تنظیم دمای بدن هم نقش اساسی دارد.

جنس پلاسما و انواع سلولهای خونی:

پلاسما:                                              

91% پلاسما را آب، 7% پروتئین و 2% املاح، مواد قندی، چربی و مواد  دیگر تشکیل می­دهند. غذاها، هورمون­ها و املاح همگی توسط پلاسمای خون حمل می­شوند. سه نوع پروتئین در پلاسما وجود دارد که شامل آلبومین ها، گلوبولین­ها و فیبرینوژن می­باشند. ترکیب شیمیایی پلاسما متناسب با فعالیت­های  بدن در حد معینی تغییر می­کند که بازگوکنندة تغییرات فیزیولوژیکی بدن است.

 

 

 

سلولهای خونی:شامل گلبولهای قرمز، گلبولهای سفید و پلاکت­ها می­باشند.سلول های خونی را از نظر شکل- کار-تعداد-اندازه محل ساخت و انواع با هم مقایسه کنید. 76-2

انعقاد خون  Blood cougulant      :

در زمان بریدگی رگ برای جلوگیری از خروج خون انعقاد باید صورت گیرد. چهار عامل باید در خون موجود باشد:

مقدار کافی پلاکت- یون کلسیم- ویتامین K پروتئین فیبرینوژن 76-4

 

آزمایش خون:

RBC  مخفف گلبول‌ قرمز خون است.(اریتروسیت) اين سلول‌هاي قرمز خون يا همان گلبول‌هاي قرمز، در واقع اصلي‌ترين قسمت خون و عامل رنگ قرمز آن هستند. خود اين رنگ قرمز به دليل وجود ماده‌اي به نام هموگلوبين است كه به گلبول‌ قرمز كمك مي‌كند تا اصلي‌ترين وظيفه خود يعني حمل و نقل اكسيژن و دي‌اكسيدكربن را انجام دهد.
به طور خلاصه، گلبول‌هاي قرمز، اكسيژن را از ريه به بقيه سلول‌هاي بدن حمل مي كنند.
مقادير طبيعي : بين 7/4 تا 1/6 ميليون در هر ميكرو ليتر خون است. اين عدد براي خانم‌ها مقداري كمتر و در كودكان مقداري بيشتر است.
چه چيزهايي باعث كاهش
RBC  مي‌شود؟
خون‌ريزي‌هاي دستگاه گوارش مثل خونريزي معده يا روده، خون‌ريزي‌‌ از محل زخم، سوءتغذيه، كمبود آهن يا كمبود ويتامين
B12 ، شكستن سلول‌هاي خوني يا هموليز آنها در اثر بعضي بيماري‌هاي خاص مثل فاويسم، بعضي مشكلات ژنتيكي مثل گلبول‌هاي قرمز داسي شكل ، مشكلات مغز استخوان ، بيماري هاي كليوي ، بيماري‌هاي مزمن، تومورهاي سرطاني و بيماري‌هاي روماتوييد (التهاب مفاصل).
چه چيزهايي باعث افزايش
RBC مي‌شود؟
مقدار بالاي گلبول قرمز مي‌تواند نشان‌دهنده ظرفيت‌ بالاي حمل اكسيژن باشد. در بعضي از ورزشكاران و همچنين هنگام زندگي در ارتفاعات به خاطر كمبود اكسيژن هوا ،
RBC  افزايش مي يابد.
بيماري‌هاي ريوي يا كلا هر نوع بيماري‌ كه هيپوكسي مزمن (كمبود اكسيژن طولاني مدت در بدن) ايجاد مي‌كند، مثل بيماري‌ قلبي مادرزادي ، باعث توليد بيشتر
RBC مي‌شوند.

 

 

 

گروه های خونی   Bloods  type: وجود یا عدم وجود انواعی گیرنده(آنتی ژن) در سطح غشائ گلبولهای قرمز در تعیین نوع گروه خونی یک فرد نقش دارد.  نوع آنتی ژنهای هر گروه را  مشخص کنید.

 

تعیین نوع گروه خونی درآزمایشگاه:

آنتی کور ماده ای است که توسط نوعی گلبول سفید در مقابل آنتی ژن در پلاسمای خون ترشح می شود.

  سه نوع:   آنتی کورA     آنتی کور D        آنتی کور B روی سه قطره خون یک فرد می ریزیمرسوب گلبولهای قرمز(آگلوتینه شدن) در هرکدام نشانه وجود آنتی ژن مربوطه درآن خون است.درصورتی که در تمام قطره ها رسوب ایجاد شود،نوع گروه خونی فرد چیست؟

چگونگی وراثت گروه خونی  Blood Heredity:

هر صفت حد اقل توسط دو  ژن کنترل کننده آن از طریق سلولهای جنسی از والدین به  فرزندان انتقال می یابد. صفت گروه خونی سه  نوع ژن دارد، A، B وOکه  نوع A وBبر O غالبند.                                                            پدرA               مادر B

                                                                                                          ژنهای پدرAو       oژنهای مادرBوo

                                                        سلول های جنسی(  گامتها )     o            A O          B                      

                                                                                       فرزندان:AB     AO        O O     BO

احتمال هر نوع گرون خونی  یک چهارم است.

 

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

نوشته شده توسط حسین صفا در ساعت 23:50 | لینک  | 

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}

بهداشت روانی نوجوانان                     تهیه و تنظیم از: حسین صفا     

مقدمه :

    تامین سلامت دانش‌آموزان از اهمیت خاصی برخوردار است، اما بهداشت روانی دانش‌آموزان، بویژه در دوره بلوغ، می‌تواند از بیماریها و ناهنجاریهای روانی جلوگیری کند. رعایت بهداشت که به تندرستی و شادابی کامل جسمی و روحی می‌انجامد، مهمترین وظیفه هر فرد است. همانطور که در مورد پیشگیری از بیماریهای عفونی باید از ورود عوامل بیماری‌زا جلوگیری کرد،در مورد بهداشت روانی نیز باید اقداماتی را انجام داد تا از نابسامانی های روحی کاسته شود. در اثر بهداشت، بسیاری از بیماریهای واگیر مانند طاعون، آبله، تیفوس، مالاریا، تب زرد و بیماری‌های عفونی کشنده که در گذشته توده‌های عظیمی را از بین می‌بردند، مهار شده‌اند. اما پیشرفت تکنولوژی، تحولات دائمی و سریع وعوامل متعدد دیگر سبب شده است که ترس و تشویش و اضطراب و احساس عدم رضایت در بین بسیاری از افراد منجر به کشمکش و فشارهای روانی شود. خستگی، بی‌میلی، کم‌خوابی، ناامیدی، توهم و احساس گناه در بسیاری چشمگیر شده است و شاید بتوان گفت که بیماریهای روانی ناشی از کشمکش ها، محرومیت ها و اضطراب ها بیش از همه بیماریهای جسمی بشر را آزار می‌دهند.

اختلالات دوران بلوغ

   ازدیاد فشار خون، دردهای قلبی، تنگی‌نفس، بیماریهای آلرژی بیماریهای روان‌تنی مانند زخم معده و دوازدهه، و بیماریهای دیگر از جمله بیماری هایی به شمار می‌آیند که به علت نامتعادل بودن روان ایجاد می‌شوند. عوامل عصبی و روانی، با تحریک عصب، ترشح اسید کلریدریک و پپسین را در معده افزایش می‌دهند، و در صورت دوام ممکن است منجر به ایجاد زخم معده و دوازدهه شوند. وقتی اضطراب و نگرانی از حد معینی فراتر رود و دوام یابد ممکن است نظم بدن را بر هم زند و به بیماری جسمی و ضایعه عضوی بینجامد. هیجان و فشارهای روانی بر روی بدن با پژوهش ها و آزمایش های متعدد تایید شده است و از این رو می‌توان گفت بسیاری از بیماری های جسمی انسان منشا روانی دارند.
   عارضه روانی به سادگی قابل لمس و مشاهده نیست و شخص بیمار، سالم انگاشته می‌شود. در حالی که ضایعه عضوی مانند زخم، عفونت، درد و بطور کلی عوارض جسمی را می‌توان به سادگی مشاهده کرد و یا با کمک دستگاه های عکسبرداری و آزمایشگاه میکروب‌یاب عامل بیماری را شناخت و ضایعه را رؤیت کرد. در بهداشت جسمی که بیشتر مورد توجه مردم است، از این جهت توصیه‌های مربوط به تندرستی رعایت می‌شود که وقتی عضوی از بدن درد گرفت درد حس می‌شود و تفاوت درد داشتن با راحتی و بی‌دردی کاملا محسوس است. در نتیجه شخص در صدد درمان برمی‌آید و دستورهای بهداشتی را نیز صحیح انجام می‌دهد. اما در مورد ناخوشی های روانی، اگرچه فرد بیمار است، اما چون زخم را نمی‌بیند، چون درد نمی‌کشد نه تنها خود را بیمار نمی‌داند، بلکه از شنیدن آن نیز عصبانی می‌شود. مادری که فرزندش دچار درد دندان یا سردردشده است فورا او را نزد دندانپزشک یا پزشک می‌برد و دستورهای آنان را به خوبی اجرا می‌کند. اما وقتی فرزند همین مادر در کوچه و خیابان و مدرسه درگیری ایجاد می‌کند نمی‌پذیرد که فرزند او دچار ناسازگاری و عدم رشد شخصیت است. به همین ترتیب بسیاری از والدین پرخاشگری، عصبانیت، زودرنجی و کمرویی فرزند خود را ، به عنوان صفتی شایسته یاد می‌کنند و دیگران را مستوجب سرزنش می‌دانند که چرا فرزند آنها را درک نمی‌کنند.
   عدم آگاهی سبب می‌شود که گاهی مشکل ا بیشتر ‌شود. بنابرین نوعی مقاومت در برابر دستورات بهداشت روانی وجود دارد که در مواردی زندگی آینده یک جوان را بطور کلی دگرگون می کند. اگر پدر و مادر و معلم آگاهی نداشته باشند ممکن است گوشه‌گیری یک دانش‌آموز را به اسکیزوفرنی، که در اصطلاح جنون جوانی نامیده شده،نسبت دهند و یا اینکه بی‌بند و باری جوان را به احتیاجات جنسی او مربوط کنند و مجرد بودن جوان را دلیل بر عصبانیت او بدانند. در حالی که چنین تصوراتی معمولا دوراز حقیقت است و برای رسیدن به تشخیص باید از روشهای علمی پیروی شود. دانش‌آموز در دبیرستان به علل مختلف عصبانی می‌شود. مثلا مشکلات خانوادگی ممکن است سبب عصبانیت او باشد، رفتار معلم و یا نحوه تدریس او بر دانش‌آموز اثر می‌گذارد، رابطه دانش‌آموز با همکلاسی های خود و عوامل متعدد دیگر ممکن است سبب عصبانیت او شود. بنابراین نمی‌توان به سادگی حالت روانی یک جوان را تشریح کرد و نسخه‌ای تجویز نمود.

همه چیز را بیماری تلقی نکنید!

   دوره بلوغ که از حدود 14 سالگی شروع می‌شود و تا حدود 20 سالگی ادامه دارد یکی از جالبترین دوره‌های رشد و نمو انسان هاست. در این دوره هم از حیث جسمانی وهم از لحاظ روانی تغییراتی در فرد پیدا می‌شود. این تغییرات سبب می‌شوند که برخی از پدران و مادران دوره بلوغ را دوره‌ای بسیار خطرناک تصور کنند و تغییر اخلاق و رفتار و شخصیت جوان را غیر قابل تحمل بدانند. یقین است که توقعات یک جوان 17 ساله مانند خواسته‌های یک پسر 11 ساله نیست و اگر بتوان با امر و نهی یک کودک 10 ساله را به خوبی اداره کرد نمی‌توان با جوان 17 ساله به همان  صورت برخورد نمود ، جوان در دوره بلوغ می‌خواهد دارای استقلال باشد اما در عین حال به کمک خانواده نیز نیاز . دارد. در نتیجه ممکن است در این دوره جوان با تضاد جسمی و روحی دست به گریبان شود.

نیازهای مرحله جوانی

تقریبا همه کسانی که دوره بلوغ را می‌گذرانند حس می‌کنند که نباید مانند بچه‌ها با آنان رفتار کرد. همه اینها می‌دانند که باید به زودی وارد دوره اصلی زندگی شوند و نقش انسان بزرگ و کامل را ایفا کنند. در این سن برخی از جوانان سیگار می‌کشند(رفتار زشت). بیشتر آنها می‌خواهند نشان دهند که چون بزرگ شده‌اند از کسی نمی‌ترسند و سیگار کشیدن را علامت بدست ‌آوردن استقلال می‌دانند برخی از جوانان برای مبارزه با پدر و مادر و رهایی از قید دستورات آنها دیر به منزل می‌آیند، بعضی در برابر بازخواست و یا پرخاش پدر، واکنش غیرعادی نشان می‌دهند و گروهی از آنان نیز منفی‌باف می‌شوند.
هر فرد پس از تولد، به تدریج دارای نیازهایی می‌شود، برخی از نیازهای اشخاص را می‌توان نیازهای فیزیولوژیک یا ذاتی دانست ( همان ا ساس فیزیکی- شیمیایی را دارند) که ظهور آنها به تجربه گذشته ارتباط ندارد گرسنگی تشنگی، انگیزه‌های مادی، تمایلات جنسی و نیاز به خواب را می‌توان در زمره نیازمندیهای فیزیولوژیک دانست. با برآورده‌ شدن این نیازمندیها، شخص دارای حوایج دیگری نیز می‌شود که به آنها نیازهای اکتسابی گفته می‌شود. این دسته از نیازها، که ارزش آنها کمتر از احتیاجات ذاتی نیست، شامل محبت، عشق، امنیت، احساس کفایت، احترام، موفقیت، دوستی و قدرت است. این نیازمندیها، که از زندگی در اجتماع حاصل شده‌اند ماهیت ویژه‌ای دارند که ارضا یا برآورده نشدن آنها در رضایت خاطر فرد و شخصیت او موثر واقع می‌شود و او را برای همسازی یا ناسازگاری آماده می‌کند.
   جوان در دوره بلوغ می‌خواهد که به اینگونه خواسته‌های او توجه شود، با او رفتاری دوستانه داشته باشند، به او     احترام بگذارند، به او محبت کنند، بنابراین هم والدین و هم معلمان باید با جوانان رفتاری دوستانه و عادلانه داشته باشند، به جوانان کمک کنند، اما به شکل دوستانه و توام با احترام اما ترحم نکنند. به همین جهت خشونت، امر و نهی مسخره کردن و انتقاد و سرزنش نه تنها سازنده نخواهد بود بلکه ممکن است مخرب نیز باشد. جوانانی که نتوانند با مفاهیم واقعی زندگی آشنا شوند ممکن است نتوانند با محیط خود همساز گردند. در نتیجه به جای قبول مشکل و روبرو شدن با آن دچار شکست عصبی و روانی می‌شوند.

رفتار مناسب با فرزندان خود داشته باشیم:

   بسیاری از والدین از تنبلی، بی‌توجهی و بی‌احترامی به دیگران و سر به هوا بودن فرزند خود گله می‌کنند و بر این باورند که فرزند خوب آنها به کلی عوض شده است. در نتیجه برخی از آنها در برابر بی‌قیدی و سرکش بودن جوان واکنش شدید نشان می‌دهند و برخی دیگر با کنار کشیدن خود از معرکه و آزاد گذاشتن بی‌قید و شرط مشکل را ده برابر می‌کنند. در حالیکه در همین دوره می‌توان به جوان نزدیک شد و با تربیت و راهنمایی صحیح احساس همکاری و مسئولیت و تفاهم را در او تقویت کرد. تردیدی نیست که می‌توان با توجه به نیاز و خواسته‌های جوانان و ایجاد حس اعتماد به نفس و اطمینان در آنها، ضمن حل مسائل جوانی و مشکلات دوره بلوغ از ناسازگاری، نشانه‌های عصبی و پیشگیری نمود. اختلالات رفتاری

مشکلات دوران بلوغ

   بسیاری از کسانی که دوره بلوغ را می‌گذرانند، مشکلی ندارند و شخصیت سالمی پیدا می‌کنند. اما عده‌ای نیز با از دست دادن قدرت سازگاری دچار کشمکش وتضاد می‌شوند. جوانانی که نتوانند با مفاهیم واقعی زندگی آشنا شوند ممکن است نتوانند با محیط خود همساز گردند. در نتیجه به جای قبول مشکل و روبرو شدن با آن دچار شکست عصبی و روانی می‌شوند و از مشکلات واقعی زندگی فرار می‌کنند.جوانی که قدرت پذیرش و حل مشکلات را ندارد، به جای فعالیت مثبت، حالت دفاعی به خود می‌گیرد و بیشتر وقت خود را صرف مبارزه منفی می‌کند.

    چنین شخصی ممکن است با توسل به دفاع روانی مانند: خیالبافی، استدلال غیرمنطقی، همانندسازی، انکار، جا‌به‌جایی، جبران، برون‌افکنی، بازگشت و تبدیل و تعویض به فریب و گریز از حقیقت بپردازد. مثلا، جوانی برای فرار از عقده حقارت، به جای شناخت و استفاده از استعداد واقعی خود، به شوخی و مسخرگی رو می‌آورد، دیگری با گریز از حقیقت به رویا پناه می‌برد، برخی از جوانان برای فرار از مشکلات به عقب و قهقرا می‌روند و با بازگشت به دوره کودکی و عدم پذیرش مسئولیت احساس رضایت خاطر می‌کنند. عده‌ای نیز خطای خود را به دیگرن نسبت می‌دهند و وقتی نمره کافی در درس نمی‌گیرند کینه‌توزی معلم را بهانه می‌کنند و برخی از جوانان نیز برای فرار از درس و کار، بیماری و دردهای موهوم قلبی و مفصلی را مطرح می‌کنند.

نقش خانواده در تامین بهداشت روانی فرزندان

   با آگاهی و شناخت بهداشت روانی می‌توان مشکلات روحی دانش‌آموزان را شناخت و با حل آن هم مشکلات آموزش را ساده‌تر کرد و هم دانش‌آموزان را به زندگی بهتر و مفیدتر گرایش داد. اگر والدین و معلمان از بهداشت روانی آگاهی داشته باشند می‌توانند با ایجاد و افزایش نیروی کار، قدرت یادگیری و تفکر و سازگاری در دانش‌آموز به او کمک کنند تا به رشد و تکامل شخصیت خود بپردازد و از کج رویها ایمن شود. متاسفانه به علت ناآگاهی، به بهداشت روانی توجه زیادی نشده است و توصیه‌هایی که به سلامت روح و روان می‌شود به خوبی قابل درک نیست. حقیقت این است که بیشتر جوانان در ضمیر خود به دانش و تجربه بزرگان ایمان دارند و مایلند مشکلات خود را با کمک پدر و مادر و معلم خود حل کنند. با شناخت و برخورد صحیح و آموزش مناسب می‌توان به این خواسته درونی جوانان جامه عمل پوشانید و به جای انتقاد و سرزنش و تمسخر، به آنان کمک کرد تا شخصیت سالمی به دست آورند.
   ذکر این نکته اهمیت دارد که بیشترین شکست ها را در دوره بلوغ کسانی می‌خورند که از حمایت افراطی پدر و مادر برخوردار بوده‌اند. خانواده تاثیر عمیقی در کودک می‌گذارد و شخصیت او را پی‌ریزی می‌کند. اگر کودک بیش از حد مورد توجه و حمایت واقع شود آماده کجروی، ناسازگاری و تجاوز به حقوق دیگران خواهد شد. با حمایت افراطی، کودک لوس و نازپرورده بار می‌آید و در نتیجه با صفاتی چون خودخواهی، پرتوقعی، یاغی گری و احساس عدم مسئولیت نمی‌تواند به صورت انسانی بزرگ و مسئول و مستقل زندگی کند. تعریف و تمجید بیجا از کودکان سبب می‌شود که اگر در دوره بلوغ به آنها بی‌توجهی شود و یا به کارهای ناپسند آنها خرده گرفته شود واکنش های شدید نشان ‌دهند. در مقابل، کسانی هم که با محرومیت عاطفی، فقدان مهر مادری و طرد روبرو بوده‌اند نمی‌توانند مهر و عواطف دیگران را احساس کنند و با احساس ناامنی، حس تقصیر و گناه و رفتارهای نابهنجار و خصمانه به ترک مدرسه و ناسازگاری اقدام می‌کنند.
   نبودن رابطه صحیحی بین پدر و مادر و کودک سبب می‌شود که جوان در دوره بلوغ در معرض خطر و نابهنجاری شخصیت قرار گیرد. مطالعه درباره اعتیاد، انحراف جنسی و بزهکاری جوانان نشان می‌دهد که سالم نبودن محیط خانواده چه نقشی در شخصیت فرد دارد. برای سالم کردن محیط خانواده باید بین همه اعضای خانواده رابطه صحیح برقرار شود؛ مواظبت مادر از فرزند باید با محبت و مهربانی اما توام با مصلحت‌بینی انجام گیرد، در فرزند احساس ایمنی و اطمینان بوجود آید، از اختلاف و کشمکش زناشویی و خانوادگی پرهیز شود و پدر با رفتار خردمندانه توام با مهربانی، انضباط و قدرت استدلال منطقی در خانواده برقرار کند.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

نوشته شده توسط حسین صفا در ساعت 23:32 | لینک  | 

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}

نام درس: زمین شناسی و زیست شناسی

sam.wmf 

تاریخ آزمون:

نام ونام خانوادگی:

نمره با عدد:

نمره با حروف: 

پایه تحصیلی: دوره اول دبیرستان

نام کلاس:

نام دبیر: صفا

امضاي دبير:

نام طراح سؤال: صفا

تعداد سؤالات:

تعداد صفحات: 4

فرصت پاسخ:    55    دقیقه

الف- سفر آب در روی زمین و زیر زمین (75/4) 

1) دو شرط لازم برای تشکیل ابر در یک منطقه را بیان کنید.     (5/0)                                       

2) مقدار آبدهی یک رود به چه عواملی بستگی دارد؟(دو مورد)     (5/0)
3) دو عامل آلودگی آب رودخانه را مشخص کنید.                (5/0)

 
4)سونامی (آبتاز) چگونه تشکیل می شود؟              (5/0)

 
5)دو راه دستیابی به آب های زیر زمینی را بیان کنید.      (5/0)

 
6) کدام جمله از نظر علمی صحیح نیست؟     (25/0)

   1-حفر قنات در زمین های شیب دار صورت می گیرد.   2- موجودات زنده در چرخه آب قراردارند

   3- حدود یک سوم بارانی که به زمین می بارد توسط رودها به دریا برمی گردد.

   4- مخروط افکنه در مسیر رود ها در مناطق پر شیب حوضه آبریز تشکیل می شود.                                                 

7) کدام عبارت زیر درست است؟   (25/0)

   1- فرسایش، تخریب و جدا شدن مواد از سنگ هاست. 2- برای تشکیل ابر در یک منطقه از یخ خشک استفاده می شود                    3- 75% سطح زمین را آب های شور پوشانده است.   4- توربین پشت یک سد انرژی پتانسیل را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند.

8) هر چه ذرات خاک یک منطقه درشت تر باشد:   (25/0)

   1- نگهداری آب آن بیشتر است.                              2- نفوذ پذیری آب آن کمتر است

   3-در هنگام بارندگی آب های جاری در سطح آن منطقه افزایش می یابد.      4 - عمق چاه ها در منطقه کاهش می یابد.

9) عمق سطح ایستابی در یک منطقه با کدام عامل نسبت مستقیم دارد؟   (25/0)

   1- میزان بارش                2- ذرات خاک          3- شیب زمین                 4- پوشش گیاهی 

10) سفره های زیر زمینی تحت فشار در چه مناطقی تشکیل می شوند؟        (25/0)

   1- دشت ها             2- نواحی کوهستانی شیب دار        3- دامنه کوه ها      4- تمام موارد

11) علت تشکیل هر یک از دریاچه های زیر را بنویسید.   (5/0)

      الف- اردبیل                                                                ب- خزر 

12)با توجه به اینکه بیشتر آب شیرین در کشاورزی استفاده می شود.دوراه جلوگیری از هدر رفتن آب را درکشاورزی بیان کنید.(5/)

ب- دنیای درون من(75/14)

1) در مقایسه با یک کارخانه تولید مواد غذایی میتوکندری مانند....................کارخانه...............در سلول مانند بخش  بسته بندی یک کارخانه عمل کنند.       (5/0)

2) وجود..................در سلول های گیاهی باعث.................بیشتر آنها نسبت به سلول های جانوری شده و شکل مشخص تر دارند.

3) به جاندارانی مثل ....................که پر سلولی اند ولی هر سلول به طور مستقل می تواند فعالیت های حیاتی خود را انجام دهد  پر سلولی ساده یا...............گویند.   (5/0)

4) غذا نیاز بدن ما به ..........و انرژی را تامین و .................ما را حفظ می کند.    (5/0)

5) هر چه ...............ماده مغذی یک خوراکی بیشتر باشد...................آن خوراکی بیشتر است (5/0)

6) این جمله را تفسیر کنید: ((سلول واحد سازنده و عمل کننده در موجودات زنده است.))  (75/0)

 7) ویژگی ها زیر مربوط به چه سلول هایی است:     (75/0)

   الف- فشرده و ضخیم بودن         ب- گرد بودن         ج- کشیده و دراز بودن
8) نوع قند را در هر یک از غذاهای زیر مشخص کنید:      (1)

   الف- جگر          ب- سیب زمینی      ج- شیر                          د- ریشه چغندر
9) کمبود هر یک از مواد زیر در غذاها، چه عارضه ای را در شخص ایجاد می کند؟    (1)

                                                    C             ب- ویتامینBالف-ویتامین                         

       A           د- ویتامینD   ج-ویتامین 

  را مشخص کنید.     (1)A  دو غذای دارای ویتامین D10) دو غذای دارای ویتامین

 

                                                                                                 (2)

 

11) توضیح دهید که چه موقع تغذیه سالم خواهیم داشت.         (1)
 

12) دو نقش آب و دو نقش عناصر را در بدن بیان کنید. (1)

 
13) اندامک محدود- وجود سانتریول- وجود آمیلوپلاست هر یک مربوط به سلولهای بدن کدام یک از جانداران زیر است؟  (75/0)

  الف- قارچ                ب- سیب زمینی                        ج- باکتری 

                         

14)کدام یک اندام محسوب نمی شود؟        (25/0)

   1- مغز              2- پوست        3- خون              4- استخوان

15) کدام یک جزو کربوهیدارات های مرکب نیست؟      (25/0)

   1- سلولز                  2- ساکارز             3- نشاسته            4- گلیکوژن

16) در ساختمان غضروف و استخوان کدام ماده آلی به کار رفته است؟    (25/0)

   1- چربی         2- قند مرکب         3- غضروف چربی،استخوان پروتئین  4- پروتئین

17) کدام ماده غذایی آمینواسید های ضروری را بیشتر ندارد؟     (25/0)

   1- گردو            2- ماهی                3- شیر                4- تخم مرغ
18) عبارت درست را با د و عبارت نادرست را با ن مشخص کنید:    (1)

   1- ساکارز و سلولز از کربوهیدرات ها ی شیرین مزه اند. (           )

   2- مصرف زیاد نمک سبب استحکام استخوان ها می شود.(             )

   3- پروتئین ها در دستگاه گوارش ساخته می شوند.         (            )

   4- خوردن میوه و سبزیجات بین وعده های غذایی مناسب است.(           )
19) یک نقش ساختمانی برای چربی ها ذکر کنید. چرا باید در مصرف چربیها توجه کنیم؟   (75/0)

 

 

    (3)

20) نام اجزاء مشخص شده در سلول را بنویسید:        (1)

 شکل سلول جانوری کتاب

21) در شکل زیر اجزاء مشخص شده در ساختار غشاء سلول را بنویسید:        (75/0)

 

 شکل ساختار میکروسکپی غشاء سلول

 

22) نام بافت های مشخص شده را بنویسید:         (1)

 شکل چهار بافت اصلی که در کتاب آورده شده

 

 

                   


 

 

 

 

 

 

 

    


                       

 

 

 

   

 

 

 


                    

Normal 0 false false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

نوشته شده توسط حسین صفا در ساعت 11:22 | لینک  | 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

          درس نامه سفر آب روی زمین                                                             تهیه و تنظیم : از حسین صفا

          تقسيم بندي هوا كرههوا كره بر اساس تركيب شيميايي ، تغييرات دما و ويژگيهاي الكترومغناطيسي تقسيم بندی مي شود:

           الف- تركيب شيميايي

                      هوموسفر:  از سطح زمين تا ارتفاع 90 كيلومتري

          ..ومقداري بخارآب تشكيل شده استO2،N2،CO2وAr. بيشتر از گازهاي

                      هتروسفر:   كه بترتيب از پايين به بالا ازنيتروژن مولكولي- اكسيژن    اتمي- هليم اتمي وهيدروژن اتمي تشكيل شده است

            ب-تغييرات دما:            1- تروپوسفر:8تا18 بتدريج هوا سرد مي شود

                                          2- استراتوسفر:18تا52 بتدريج هوا گرم مي شود (لايه ازون)

                                          3- مزوسفر:52تا80 كاهش دما تا 90- درجه

                                          4- ترموسفر:از 80 به بالاكه تا1000درجه دما مي رسد

          رطوبت موجود درهوا در زمان ومكان هاي مختلف متفاوت است كه در ايجاد تحولات آب وهوايي نقش دارد

          منابع تامين بخار آب در هوا   1- تبخير آب هاي سطحي توسط انرژي خورشيد

                                                         2- تعرق گياهان(دفع بخار آب از طريق روزنه ها)

                                                         3- تنفس جانوران(انجام تبخير ششي دركيسه هاي هوايي)

                                                         4- سوختن مواد (هرماده اي كه بسوزدآب هم توليد ميكند)

ج) ويژگيهاي الكترو مغناطيسي

          1- يونسفر:

          به بخشي از هوا گويند كه حاوي ذرات بار داراست ودرارتفاع 80 تا 400 کيلومتري قرار دارد. اين لايه از بخش هاي مختلف تشكيل

          شده وهر بخش قادر است امواج راديوي با طول موج معيني را منعكس كند

          2- مگنتوسفر:

          خطوط نيروي مغناطيسي زمين ، ميدان مغناطيسي وسيعي را در اطراف زمين ايجاد مي كند كه مگنتوسفر ناميده مي شود.اين بخش زمين را دربرابرذرات بار دار خطرناكي كه از فضا به سمت زمين مي آيند محافظت مي كند

           هوموسفر

           1) درصد گازهاي اصلي

          O2حدود 21%

                                                                              Ar حدود9/.%

                                                                CO2حدود03/.%

          2) مواد جامد:شامل گردوغبار- دوده- ذرات نمك ، سرب وگوگرد ......

          3):C0SO2 NO23) گازهاي سمي (نقش در ايجاد باران هاي اسيدي)

          4) مقداري رطوبت: كه در نقاط بسيار مرطوب حداكثر حدود 5%(نواحي استوايي ) و در نقاط كاملا خشك حداقل به حدود0% مي رسد

           مقداررطوبت درهواي گرم بيشتر از هواي سرد است.بطوري كه هواي صفردرجه 5گرم درمترمكعب ، 30درجه 30و50 درجه حدود85گرم در متر مكعب است

          ا نواع تحولات آب وهوايي

          :تشكيل ابر - بارش –   تشكيل شبنم  -  تشكيل مه             

                    1- تشكيل ابر: براي تشكيل ابر هواي مرطوب بايد سرد شودوبه زير نقطه شبنم برسد

          نکته: انرژی خورشید در تبخیر آب ها و جابجایی ابرها نقش اساسی دارد.

                                           انواع ابر     الف)  سيروس(پرمانند):بالاترين ابر- بارندگي ندارد.

                                                            ب) كومولوس(پنبه اي):ابر متوسط-بارش سريع درزمان كوتاه

                                                             ج) استراتوس(لايه اي):پايين ترين ابر-بارش كند درمدت زياد

                   2- بارش

          اگر درصد رطوبت هوا و میزان دمای هوا به حد مناسبی برسد بارش رخ می دهد

          انواع بارش:

               1) برف : دمای هوا در طی متراکم شدن ابر ها زیر صفر باشد.

               2) باران: دمای هوا در طی متراکم شدن ابرها بالای صفر باشد.

               3) تگرگ: قطرات باران ضمن پایین آمدن از توده هوای سرد عبور کنند.

          توجه:دمايي كه درآن هواي غير اشباع به حالت اشباع در آيد،نقطه شبنم گويند.

             برای بارش از یک ابر دو شرط لازم است:

          1- وجود ذرات جامد رطوبت گیر در هوا تا مولکول های آب درون ابر ها را به صورت قطرات درشت آب در آورد

          2- نیروی گرانشی قطرات آنقدر زیاد شود که بر نیروی تکیه گاه(نیروی مقاومت هوا) غلبه کند

          برای بارور کردن ابرها از یخ خشک و نیترات نقره و مواد رطوبت گیر دیگر استفاده می کنند

          مسیر آب ها پس از بارش

          یک سوم ممکن است توسط رودها به دریا بریزد

          - دو سوم:   مقداری به درون زمین نفوذ می کنند- مقداری توسط جانداران مصرف می شوند- مقداری تبخیر می شوند                   .

          آب های جاری

          شامل رود ها و چشمه ها می باشند.که منشاء این آب ها از بارش ها و ذوب یخ و برف هاست.

          حوضه آبریز: منطقه ای است که آب های سطحی آن توسط رود و انشعابات آن از نقاط مرتفع به سمت نواحی پست ترهدایت می شوند.

          چگونگي استفاده از آبهاي جاري

          استفاده از آبهاي جاري: با زدن سدهايي در مسيررودها وجمع آوري آب در پشت سدها مي توان دركشاورزي، شرب وتوليد انرژي از آبهاي جاري استفاده كرد.

          کار های آب های جاری: آب های جاری در مسیر خود آبرفت- مخروط افکنه- آبشار و دره ها را ضمن عمل فرسایش بتدریج تشکیل می دهند

 

سد سازی- تشکیل آبرفت و مخروط افکنه

          سد سازی در مسیر رودها: انسان برای بهره برداری بهتر و جلوگیری از هدر رفتن آب ها بر روی رودها سد احداث می کند. از آب پشت سد برای کشاورزی ، شرب استفاده می کند. ا انرژی پتانسیل ذخیره در آب پشت سد را توسط توربین  به  جریان الکتریکی تبدیل می کند.

          مخروط افکنه: رودها در مسیر خود سنگ ها را تخریب و ذرات جدا شده را حمل می کنند(عمل فرسایش رود) که به مواد حمل شده توسط رود آبرفت گویند. رسوبات آبرفتی در پای کوه که شیب کمتر می شود بتدریج از درشت به ریز ته نشین می شوند و مخروط افکنه را تشکیل می دهند

          اهمیت مخروط افکنه: در ایجاد زمین های حاصلخیز کشاورزی-معادن شن و ماسه ذخیره آب های زیر زمینی اهمیت دارند.

آبشار

          آبشار(تند آب): به محلی گویند که به علت اختلاف ارتفاع در مسیر رود آب از ارتفاع فرو می ریزد.

          در مسیر رودخانه به دو روش آبشار تشکیل می گردد:

          1- ورود رود از یک بستر با جنس سخت به بستری با جنس نرم(با فرسایش بیشتر بخش نرم در زمان طولانی)

          2- ایجاد شکستگی در مسیر رود که به طور ناگهانی در بستر رود اختلاف ارتفاع ایجاد می شود

          مقدار آبدهی(دبی) رودها

          مقدار آبدهی یک رود به سرعت و سطح مقطع آن بستگی دارد.

          مقدار بارندگی – شیب بستر رودخانه  از عوامل مهم در افزایش سرعت رود در یک رودخانه می باشند.

          نکته: اگر شیب بستر رودخانه زیاد باشد رودخانه مسیری مستقیم و اگر کم باشد رودخانه مسیری مارپیچ پیدا می کند

آلودگی رودها

          ورود فاضلاب های صنعتی ، شهری و کشاورزی از عوامل مهم در آلودگی آب رودهاست.که مهم تر از همه فاضلاب های صنعتی است.

          ورود این فاضلاب ها باعث مشکلات زیست محیطی از جمله مرگ ماهیان و قابل لستفاده نبودن آب برای شرب و کشاورزی می شوند.

درياها و درياچه ها 

          دریاچه: بخشی از آب کره که در سطح خشکی واقع شده و به طور طبیعی به آب های آزاد راه ندارد.

          نقش ها:

          درياها و درياچه ها درتحولات آب وهوايي ( توليد ابر، بارش ،تشكيل شبنم ، تشكيل مه) و تامين غذاي انسان وجانداران ديگر- برخي منابع معدني- ذخایر نفت و گاز، تعدیل آب و هوای منطقه ، حمل ، نقل و کشتی رانی نقش مهمي دارند.

          توجه:چرخه آب و ورود املاح بوسيله رودها به درياها بر شوري آب درياها مي افزايند     

               دو عامل بارش و تبخيردر تفاوت شوري آ ب درياها در مناطق مختلف زمين نقش دارند

          انواع دریا چه:

           ا- طبیعی: مثل دریاچه خزر-دریاچه ارومیه- دریاچه غار علیصدر-دریاچه سبلان

          2- مصنوعی: مثل دریاچه پشت سدها- دریاچه شهدای خلیج فارس در چیتگر تهران

          انواع سواحل در کنار دریاها

          بر اساس مقدار مقاومت سنگ های ساحلی در برابر فرسایش دو نوع اند: سواحل پرتگاهی: سواحل هموار:

 

           حرکات آب دریاها

          حرکات آب دریا: شامل موج- جزر و مد-جریان های دریایی

          1- موج: با برخورد باد به سطح آب دریا موج تشکیل می شود.(منشاء انرژی موج از کجاست؟)

          2- جزر و مد: به بالا آمدن آب دریاها مد و به پایین رفتن آن جزر گویند. این دو پدیده بر اثر نیروی گرانشی ماه و خورشید بر آب ها ایجاد می شوند     

          نکته: از این دو پدیده در برخی از کشورها برای ماهیگیری و تولید انرژی استفاده می کنند.

          جریان های دریایی

          جریان های دریایی :از استوا به طرف دو قطب جريانهاي آب گرم واز قطب ها به طرف استوا جريانهاي آ ب سرد در متعادل كردن شوري آب درياها و تحولات آب و هوایی منطقه نقش دارند.

          علت ایجاد جریان های دریایی:

          1- اختلاف دما:جریان گلف استریم 2- اختلاف شوری:جریان تنگه هرمز

          یخچالها

          یخچال ، یخی است که بر اثر تبلور مجدد برف تشکیل شده و تحت تاثیر نیروی ثقل، از جریانی رو به جلو برخوردار بوده و یا زمانی در گذشته، جریان داشته است.

          یخچالهای طبیعی نیز مانند رودهای سطحی و مخازن زیرزمینی آب برای تغذیه خود به اقیانوسها وابسته هستند و بدین ترتیب که بخشی از آب تبخیر شده اقیانوس‌ها به صورت برف بر روی خشکی می‌بارد.

          طبقه‌بندی یخچال‌های طبیعی

          یخچال‌های طبیعی جهان، به دو دسته طبقه‌بندی :

          1- یخچالهای عظیم قطبی: در قطب شمال و جنوب                          2- یخچالهای کوهستانی: در نواحی مرتفع سطح خشکی ها

 

 

 

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

نوشته شده توسط حسین صفا در ساعت 11:2 | لینک  | 

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}

سرگذشت زمین

n  برای بررسی سرگذشت زمین باید بتوانیم به سئوالات زیر پاسخ دهیم:

  1- آیا زمین همیشه به همین شکل بوده است؟

  2- آیا کوه ها،دره ها،دریاها،جانوران،گیاهان ، اتمسفر وآب و هوای زمین با گذشت زمان تغییرکرده است؟

  3- زمین در آینده چه تغییراتی خواهد کرد؟

  دانشمندان برای بررسی گذشته زمین بیشتر از شواهدی چون لایه های رسوبی و فسیل ها استفاده کرده اند.

  لایه های رسوبی در صورتی که چین خورده نشده باشند،سن سنگ ها را از نظر قدیمی یا جدید بودن نشان می دهند در غیر آن باید از روی فسیل های پیدا شده در بین لایه ها سن سنگ و وضعیت گذشته منطقه را مورد بررسی قرار داد.

    سنگ های رسوبی اغلب دو ویژگی دارند : لایه لایه اند ، اکثرا دارای فسیلند.

 بنابراین برای مطالعه تاریخ گذشته زمین دارای اهمیت می باشند.

فسیل(سنگواره)

n  هر گونه آثار بجای مانده از جانداران قدیمی را فسیل گویند.

n  شرایط تشکیل فسیل: باید اجساد جانداران در محلی قرار گیرند تا در معرض تجزیه و فساد قرار نگیرند.(محیط های رسوبی کم عمق مثل دریاهاو دریاچه ها مناطق  مناسب تری برای فسیل شدن اجساد جاندارانند،چون سرعت رسوب گذاری زیاداست- تنوع و تعداد جانداران بیشتر است).

   نکته: معمولا جاندارانی که دارای اسکلت یا بخش های سخت (استخوان دندان-صدف- کیتین یا بافت چوبی )بوده اند ،احتمال فسیل شدنشان بیشتر بوده است.

   فسیل راهنما: به فسیلی گفته می شود که سه ویژگی داشته باشد: تشخیص آن آسان باشد-جاندار در زمان زندگی گسترش جغرافیایی زیادی داشته- جاندار در دوره خاصی از دوران های زمین شناسی زندگی می کرده است .

   استفاده از فسیل ها:درتامین انرژی(سوخت های فسیلی)-بدست آوردن اطلاعات در باره خشکی ها و دریاها- چگونگی تحولات در جانداران-تشخیص آب و هوای گذشته و محل بعضی از مواد معدنی-تهیه جدول زمان بندی که برای تعیین قدمت لایه های رسوبی مجهول به کار می رود.

تعیین سن سنگ یا لایه های رسوبی

n  سن تقریبی: از روی فسیل پیدا شده در یک سنگ یا لایه رسوبی می توان سن تقریبی آن را مشخص کرد.مثلا پیدا شدن فسیل تریلوبیت(نوعی بند پای از بی مهرگان) مربوط به اواخر دوره پالئوزوئیک-استروماتولیت ها یا رسوبات ریف مانند که حاصل فعالیت باکتری ها و نوعی جلبک بوده(ساختارهایی مشابه تشکیلات مرجانی)  مربوط به دوره پرکامبرین می باشد.

n  سن مطلق: برای تعیین سن مطلق(زمان پیدایش هر چیز تا به امروز) ازنیمه عمر عناصر رادیواکتیو عناصر موجود در سنگ ها استفاده می شود.چون مواد رادیو اکتیو با سرعت ثابتی تخریب می شوند.

n  نیمه عمر کربن 14 معادل 573 سال است. دانشمندان برای تعیین عمر یک نمونه ابتدا نسبت کربن 14 را به کربن 12 را تعیین می کنند. سپس آن دو نسبت را با نسبتی که این دو نوع در بدن جاندار فسیل شده دارد ، می سنجند.

 

n  نیمه عمر عنصر اورانیوم (238) 4/5 میلیارد سال است.این عنصر بتدریج تخریب شده و به سرب (206) تبدیل می شود

      توجه: کربن بیشتر برای تعیین سن استخوان،چوب،صدف و بازمانده های آلی انسان کار برد دارد.

چگونگی تغییر جانداران

n  جانوران: پرندگان و پستانداران(مهره داران خونگرم)                      کرم ها -کیسه تنان-                 اسفنج ها(بی مهرگان ساده خونسرد)          

 گیاهان:               گیاهان گلدار                       گیاهان بی گل(مثل بازدانگان و سرخس ها)                              جلبک ها

n  توجه: هرچه لایه رسوبی فسیل کوچک تر و ساده تری داشته باشد قدیمی تر خواهد بود.بنابراین می توان از این قاعده در تعیین سن لایه های رسوبی چین خورده استفاده کرد.

n دوران های زمین شناسی

    دوران سنوزوئیک

       (حیات جدید)

آغاز  65 میلیون سال پیش

فراوانی پستانداران و گیاهان گلدار

   دوران مزوزوئیک

      (حیات میانی)

آغاز 250 میلیون سال پیش

فراوانی خزندگان و پیدایش پرندگان از خزندگان

و پیدایش اولین گیاهان گلدار- فراوانی آمونیت ها از سرپایان

     دوران پالئوزوئیک

      (حیات قدیمی)

آغاز 570 میلیون سال پیش

اواخر این دوران پیدایش گیاهان بی گل و نخستین مهره داران(ماهی های زره دار)

اوایل این دوران فراوانی بی مهرگان(مثل نرم تنان-حشرات-تریلوبیت ها (از بند پایان قدیمی))

     دوران پرکامبرین

      (ماقبل کامبرین)

آغاز 3 میلیارد سال پیش

پیدایش آغازیان و بی مهرگان ساده(باکتریها-اسفنج ها- عروس دریایی-مخمر ها و کرم های پهن)

تغییر گونه های جانداران

n  یکی از مهم ترین کاربرد فسیل ها پی بردن به چگونگی تغییر شکل ظاهری و ساختمان بدنی و در نتیجه به وجود آمدن انواع جدید جانداران است.

n   

n  امروزه بیش از دو میلیون نوع جاندار در روی زمین زندگی می کنند. در حالی که مطالعه فسیل ها نشان می دهد که در ابتدا تعداد و نوع جانداران کمترو ساختمان بدنی ساده تری داشته اند.

n فرضیه های مختلف در مورد تغییر گونه ها

n  آقای لامارک:(1809) صفات اکتسابی ارثی می شوند.(نظریه موروثی شدن صفات اکتسابی)استفاده یا عدم استفاده ازاندام ها عامل بروز تغییرات در جانداران بوده است.(این نظریه توسط ویسمن باآزمایش دم موشهارد شد)

n   

n  آقای داروین:ا(1859)نتخاب طبیعی(انتخاب افراد سازگار ترتوسط طبیعت) را عامل اصلی تغییر جانداران می دانست.(این نظریه را در کتاب منشاءانواع بیان کرد)(نظریه انتخاب طبیعی).

n   

n  آقای دووریس: (اوایل قرن بیستم) عامل تغییررا انجام جهش درساختار مولکول دی ان ای می دانست. (نظریه جهش)

n   

n  توجه: درون هسته سلول ها کروموزوم جای دارد که ماده اصلی آن مولکول دی ان ای است.این مولکول عامل اصلی به وجود آورنده صفات در جانداران است.پس با تغییر در این مولکول، تغییر در صفات جاندار پدید می آید.با وجوداینکه

n  مولکول دی ان ای بسیار با ثبات است ولی گاهی عوامل بسیار قوی در آن تغییر ایجاد می کنند.

n   

n  توجه:با وجود اینکه در نظریه انتخاب طبیعی آقای داروین امروزه تغییراتی ایجاد شده ولی دانشمندان پذیرفته اند که تغییر گونه ها مبنای گوناگونی حیات در زمین بوده است.

                           مواد رادیواکتیو و بعضی داروها و اشعه ها از عوامل جهش زا محسوب می شوند

شواهد تغییر گونه ها

n  وجود شباهت های فراوان در میان جانداران(ساختار سلولی-بافت اندام هاو..)

n  وجود فعالیت های حیاتی(تنفس-تغذیه-پاسخ به محرک هاو..)

n   

n  توجه: اندام های همولوگ (وستیجیال )به اندام هایی در جانوران گویند که اساس ساختاری یکسانی دارند ولی کار یکسانی ندارند. این اندام ها نیای مشترک جانداران را نشان می دهد.

n   

n  با توجه به شواهد بالا می توان نتیجه گرفت:

    1- جانداران ازاجداد قدیمی و مشترکی به وجود آمده اند.

    2- تغییر در جمعیت ها پدید می آید،نه در افراد.زیرا یک فرد بعد از مدتی از بین می رود ولی نسل او باقی می ماند.

    3- زندگی از حالت ساده و ابتدایی،به صورت پیچیده تحول یافته است.

توجه : تغییردرمولکول DNA(جهش)عامل اصلی در تغییرصفات در جانداران است و انتخاب طبیعی در گسترش این صفات دریک جمعیت نقش دارد.

توجه: سرعت تغییرگونه ها در دوره هایی که عواملی مثل انفجارآتشفشان ها-برخورد خرده سیارات به زمبن-یخبندان بیشتر از سایر زمان ها بوده است.مثل انقراض دایناسورها و کسترش پرندگان و پستانداران در سنوزوئیک که نتیجه برخورد خرده سیارات به زمین بوده است.

زمین ساخت ورقه ای

وجود پرسش های فراوان در مورد ایجاد پدیده هایی چون آتشفشان ها- زمین لرزه ها- گودالهای عمیق اقیانوسی و قدیمی
 

بودن سنگ های قاره ها نسبت به سنگ های کف اقیانوس ها دانشمندان زمین شناس را برآن داشت تا با تحقیقاتی پی به چگونگی ایجاد این پدیده ها ببرند.
 اولین فردی که در این باره بر اساس شواهدی نظر خود را بیان کرد آقای آلفردوگنرهواشناس و زمین فیزیکدان آلمانی بود.که نظریه اوبا ثابت بودن وضعیت قاره ها و  اقیانوس ها، تضاد داشت .ایشان بیان کرد حدود 200میلیون سال پیش تمام خشکی ها بهم
متصل بوده است.

 (وجود قاره ای عظیم به نام پانگه آ به معنای همه خشکی ها) که کم کم پس از میلیون ها سال خشکی ها قطعه قطعه شده
و قاره های امروزی را تشکیل داده اند.و این قاره ها نسبت به هم حرکت می کنند.


توجه: ابتدا دو قاره به نام های لورازیا (شمال امریکای شمالی ،گرینلند و بیشتر آسیا و اروپای مرکزی) و گندوانا( شامل امریکای جنوبی، افریقا، قطب جنوب، هندوستان و استرالیای کنونی).مساحت دو قاره تقریبا مساوی بوده است.و بین آنها دریای تتیس وجود داشته که امروزه دریای مدیترانه، مازندران و سیاه بازمانده های آن است.


در فاصله سال های1950تا1968 با پیشرفت فناوری و امکان مطاله برروی قسمت های نا شناخته کف اقیانوس ها دانشمندان اطلاعات و شواهدی بدست آوردند که نظر آقای وگنر را تایید می کرد. و منجر به عنوان نظریه جامع تری به عنوان زمین ساخت ورقه ای شد.
نظریه زمین ساخت ورقه ای(تکتونیک ورقه ای): بر اساس این نظریه سنگ کره(لیتوسفر) خارجی و جامد، 7 ورقه بزرگ و تعدادی ورقه کوچک تر دارد که بر روی نرم کره( استنوسفر) که ماهیت روان دارد، حرکت می کند.که این حرکت ها به سه شکل صورت می گیرد.

ا- ورقه های دور شونده (واگرا)          2- ورقه نزدیک شونده  (همگرا)                 3- ورقه های امتداد لغز(لغزنده)

نظریه زمین ساخت ورقه ای و علت حرکت ورقه ها

n  بر اساس این نظریه سنگ کره یک تکه نیست،بلکه از تعدادی ورقه های( پلیت) کوچک و بزرگ (هفت ورقه) ساخته شده که بعضی در زیر اقیانوس ها (ورقه اقیانوس آرام) و بعضی در زیر قاره ها( ورقه آسیا و اروپا) و بعضی از هر دو (ورقه هند) را در بر می گیرند.

n  همه ورقه ها تا عمق حدود20 تا150 کیلومتری ادامه دارند و می توانند آزادانه و مستقل حرکت کنند.

n  عامل حرکت این ورقه ها تفاوت دما و فشار در بخش های مختلف نرم کره است.

n  این اختلاف دما باعث شده که بخش های بالایی چگالی کمتری نسبت به بخش های پایینی داشته و در نتیجه یک حرکت جابجایی(همرفتی) در مواد صورت گیرد و ورقه ها نسبت به هم حدود چند سانتی متر در سال جابجا شوند

s8

پديده هاي حاصل از حركت ورقه ها
1
- ورقه هاي دور شونده:

بيش تر محل ورقه هاي دور شونده در ميان اقيانوس ها قرار دارند در اين مناطق مواد مذاب از بين دو ورقه خارج شده و بين دو ورقه سخت مي شود و پوسته جديد حاصل مي گردد. به همين دليل هر ساله چندين سانتي متر بر وسعت اقيانوس ها افزوده مي شود.ch13

2- ورقه ها هاي نزديك شونده:
چون ورقه هاي نزديك شونده خصوصيات فيزيكي و شيميايي مختلفي دارند پديده هاي حاصل به يكي از صورت هاي زير مي باشد.


       الف: برخورد ورقه اقيانوسي با قاره اي
:
چون ورقه هاي اقيانوسي نسبت به ورقه هاي قاره اي سنگين تر مي باشند به زير ورقه هاي قاره اي كشيده مي شوند و باعث ايجاد گودال عمیق اقيانوسي- كوه هاي آتش فشان و زلزله مي شوند.

ب: برخورد دو ورقه اقيانوسي:
يك ورقه به زير ورقه ديگر فرو مي رود و با خم شدن لبه ورقه ها گودال عميق اقيانوسي ايجاد مي شود. ورقه فرو رونده

ذوب شده و مواد مذاب از بستر دريا خارج مي گردند و بر اثر آتش فشان جزايري سر از آب بيرون آورده و جزاير قوسي توليد می گردد.

ج: برخورد دو ورقه قاره اي

هيچ كدام از ورقه ها زير ديگري فرو نمي رود چون جرم هر دو مساوي است بر اثر چنين برخوردي كوه و زلزله شديد ايجاد مي شود.

3- ورقه ها در كنار هم مي خزند(لغزنده):
در اين محل ها نه پوسته جديد توليد مي شود و نه ورقه اي تخريب مي شود بلكه فقط ورقه ها كنار هم حركت مي كنند در اين صورت زلزله هاي شديد ايجاد مي گردد.

فراتر از زمین

n   

n منظومه شمسی ما شامل خورشید ، نه سیاره و قمرهایشان و هزاران سیاره و شهاب ها و دنباله دارهاست که درون کهکشان را ه شیری قرار دارد.این کهکشان خود حدود 100 میلیارد ستاره دارد که یکی از آنها خورشید است.

n   

n  شکل گیری منظومه شمسی: حدود 5 میلیارد سال پیش توده عظیمی از ابر ها و گازهای که 80% آنها هیدروژن، 5% ازهلیم وبقیه اکسیژن ،نیتروژن و مواد سنگین تری چون سلیسیم،آلومینیم،آهن،منیزیم ،کلسیم و آهن بود.تحت نیروی گرانشی شروع به متراکم شدن و چرخیدن کردوپس از مدتی منظومه شمسی ما را پدید آورد.

      خورشید در مرکز این منظومه و سیارات در اطراف آن بر روی محورهایی در حال گردشند.سیارات عطارد،زهره،زمین و مریخ بیشتر ازمواد سنگین ترو مشتری،زحل،اورانوس ونپتون ازمواد سنگین و مواد گازی تشکیل شده اند.    چهار سیاره اول را زمین مانند وچهار سیاره بعدی را مشتری مانند گویند.

       سیاره نهم پلوتوکه بیشتر از مواد مایع و گاز تشکیل شده ونسبت به سیارات خارجی کوچک تر است. سرعت حرکت سیارات به دور خود از داخل به طرف خارج کمترومدت زمان گردش به دور خورشید بترتیب زیادتر می شود.تندترین حرکت به دور خود را مشتری(10ساعت) و کند ترین حرکت را زهره(243روز) دارند.

ستاره خورشید: 72%حجم آن راهیدروژن و 25%را هلیم و بقیه ازموادی مثل کلسیم و عناصر دیگر تشکیل شده است. قطر آن 1/4میلیون کیلومتراست و با انجام واکنش های هسته ای (تبدیل هیدروژن به هلیم)مقدار زیادی انرژی  و نور تولید می کند. ادامه زندگی جانداران وابسته به وجود این ستاره است. محل های سرد در سطح آن لکه های خورشیدی را بوجود

n  می آورند.

n 

 

اجزاع دیگرمنظومه شمسی

n  سیارک ها: بیشتر در فاصله بین مشتری و مریخ وجود دارند وازقطعات سنگی وفلزی ازقطر چند سانتی متر تا صدها

n     

 کیلومتر تشکیل شده وروی یک مداردورخورشید می چرخند.

n  شهاب ها:قطعات سنگ های آسمانی اند که پس از برخورد  با اتمسفر زمین بر اثر اصطکاک با هوا داغ و تبخیر می شوند

       و نورآنها را ما ازسطح زمین مشاهده می کنیم. در صورتی که  بخشی به زمین برسد به آن شهاب سنگ گویند

n  دنباله دارها: اجرامی از جنس غبار ویخ اند و تا حدودی به گلوله برف گل آلود شبیه اند.زمانی که به خورشید نزدیک می شوند،یخ آنها باز شده ودم درازی به طول هزارها کیلومتر می سازند که این دم همیشه در جهت مخالف خورشید قرار دارد.

n  قمرها: اجرامی هستند که به دور سیارات می چرخند.به جز عطارد و زهره بقیه سیارات حد اقل یک قمر دارند. قمر زمین ماه است که بر روی مدار مشخصی درهر 5/29روزیک دور به دور زمین می چرخد.جنس مواد سازنده آن مانند سیارک هاست.

مشخصات ستارگان

n  نور: واکنش های شیمیایی مواد در سطح ستاره تولید انرژی و نور می کند.که به علت فاصله زیاد آنها از ما در شب به صورت نقاط نورانی مشاهده می شوند. هر چه ستاره ای پر نورتر باشد معنای آن این است که یا به زمین نزدیک تر است یا جرم بیشتری دارد.

n  دما: نوری که از ستاره ها توسط تلسکوپ های قوی دیده می شود به رنگ های آبی مایل به سفید،زرد و قرمزبوده و این نشان می دهد که دمای سطح ستاره ها متفاوت است.داغ ترین به رنگ آبی(20تا35هزار درجه) و سرد ترین آنها نور قرمز(3000درجه) دارند.نورخورشید زرد(6000درجه)است.

n  ترکیب: با تجزیه نور ستاره توسط دستگاه طیف نگار وبدست آوردن طیف جذبی نور ستاره و مقایسه آنها با طیف جذبی عناصر در سطح زمین می توان به نوع ترکیبات اتمسفر ان پی برد.

n  بزرگی: کوچک ترین ستاره ها کمی بزرگ تر از زمین و بزرگ ترین آنها قطری حدود2300برابر قطر خورشید دارد.

n  فاصله: برحسب سال نوری بدست می آورند ولی می توان به روش مثلث بندی فاصله اجرامی را که کمی ازما دور هستند را اندازه گیری کرد.

  چرا آسمان آبي است؟
چون نور خورشيد در هنگام عبور از جوو برخورد به زمين, پراكنده مي شود .اندازه قطر مولكول هاي جو طوري است كه بيش تر ، نور آبي را پراكنده مي كنند به همين دليل آسمان آبي به نظر مي رسد.

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}

نوشته شده توسط حسین صفا در ساعت 11:0 | لینک  | 

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}

1)یک شباهت و دو تفاوت بین جانداران تک سلولی و پر سلولی پیشرفته را بیان کنید.(75/                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                               گروه آموزشی راد

2)سه تفاوت سلول های پروکاریوت و یوکاریوت را بیان کنید.(75/0)

 

3) بخش های یک کارخانه معرفی شده کدام اندامک ها در سلول مانند این بخش ها عمل می کنند؟(1)

1-اداره مدیریت                           2-بخش پخش مواد                            3-دروازه ورود و خروج                                        4-انبار

4)سلولهای خونی،عصبی،پوششی و دیواره مویرگ ها تمایز یافته اند. هر یک به چه دلیل تمایز یافته اند؟(1)

                                                                                                                                                          

 5)این جمله را تفسیر کنید((سلول واحد سازنده و واحد عمل در بدن جانداران است.)) (5/0)

 

6)گیرنده های سطح غشاء سلولی از چه جنسی  اند، نقش آنها چیست؟(75/0)

 

7)نظریه سلولی چه می گوید؟ (5/0)

 

  8)چهار تفاوت سلول گیاهی و جانوری را بیان کنید؟ (1)

 

9)جاهای خالی را در سازمان بندی سلولی پر کنید.(5/0)                        سلول تار کشنده -.................اندام ریشه-...............

10)با عدسی شیئی 4 میدان دید ..................و سلولهای....................دیده می شوند.(5/0)

11)کدام یک بافت و کدام یک اندام محسوب می شوند؟چرا؟(1)

  1- پوست                    2- استخوان                    3- خون                      4- مغز

12)کدام یک از پلاست های زیر ذخیره ای نیست؟چرا؟(5/0)

  1- آمیلوپلاست(حاوی نشاسته)   2- لیپو پلاست (حاوی چربی)    3- کلروپلاست(حاوی کلروفیل)     4- پروتئو پلاست(حاوی پروتئین)

 

12)نقش هریک از بافت های زیر چیست؟  (75/0)  1- خونی                             

  2- عصبی                                                                                       3- استخونی

13)درشنمایی میکرسکوپ چگونه تعیین می شود؟(5/0)

 

14)دو نقش هسته سلول را در سلول بیان کنید.(5/0)

 

15)نفوذ پذیری انتخابی یعنی چه؟(5/0)

16)لوبیا یک گیاه علفی و یکساله محسوب می شود.کدام سطح سازمانبندی  در آن دیده نمی شود؟چرا؟ (5/0)

   1- اندام                        2- سلول                      3- دستگاه                        4- بافت

 

17)هسته چه ویژگی هایی از سلول را کنترل می کند؟(دو مورد) (5/0)

 

18)چهار ویژگی یک موجود زنده را فقط نام ببرید.(1)

19)بزرگ ترین و کوچک ترین سلول مربوط به چه جاندارانی است؟(5/0)

20)کلونی چیست؟ دو جاندار را مثال بزنید که زندگی کلونی داشته باشند. (1)

 

21)دو نقش غشاء سلولی را نام ببرید.(5/0)

22) تغییر ویژگی هایی مثل شکل و اندازه سلول به عهده کدام بخش سلول است، چرا؟(75/0)

23)در بین سلول های زیر کدام یوکاریوت و کدام پروکاریوت اند؟(1)         ا- مخمر نوعی قارچ تک سلولی

2-باسیل نوعی باکتری میله ای شکل                      3- پارامسی نوعی آغازی جانور مانند                4- اسپریل نوعی باکتری فنر مانند

 

24)نقش هریک از بافت های زیر چیست؟ (1)   1- خونی                                                                       2- غضروفی                         

    3-پوششی                                                                                              4-چربی                

25)محل هر یک از بافت های زیر را در بدن مشخص کنید.  (75/0)      1- چربی                                                        2- پیوندی              

  3-عصبی                                                                              4-غضروفی

26)نقش دیافراگم در میکروسکوپ نوری چیست؟(25/0)

27)به این دلیل سلول ها را رنگ آمیزی می کنیم که رنگ ها به .............سلول می چسبند و آنها را ..................می کنند.(5/0)

 

28)در گیاهان نقش دو نوع  بافت آوندی چیست؟(1)

29)سازمان بندی سلولی چیست؟ کدام گروه از جانداران زیر سازمانبندی سلولی دارند؟(75/0)

 1- باکتریها                                  2- آمیب                                           3- اسفنج                                                4- کرم خاکی

 

30)نقش صفحه چرخان در میکرسکوپ نوری چیست؟(25/0)

31)اجزائ مشخص شده در شکل را مشخص کنید.(75/0)

 

32)کدام یک از سلولهای زیر دارای استحکام خارجی و داخلی اند؟ چرا ؟(5/0)

  1- سلول روپوست تره             2- سلول کبد موش                   3- سلول پوششی پوست انسان           4- سلول های بدن اسفنج

33)سلول ماهیچه ای و عصبی در چه مواری با هم تفاوت دارند؟(5/0)

 

34) بخش های یک کارخانه معرفی شده کدام اندامک ها در سلول مانند این بخش ها عمل می کنند؟(1)

1-نیروگاه                         2- بخش بسته بندی                             3- بخش حمل و نقل                                      4-دیواره و نرده ها

35)چه زمان یک سلول تمایز یافته(تخصصی) محسوب می شود؟ دو سلول در بدن ما که تمایز فراوانی پیدا کرده اند را مثال بزنید(1)

 

36)جاهای خالی را در سازمان بندی سلولی پر کنید.(75/0)

 سلول.........................اندام...........................بدن موجود زنده

  سلول ماهیچه ای بافت ماهیچه ای-قلب....................انسان                                 

37)با چه عدسی شیئی میکروسکوپ را تنظیم کنیم تا میدان دید زیادتر و تعداد بیشتری سلول را مشاهده کنیم؟(25/0)

 

38)وقتی سلول را رنگ آمیزی می کنیم ، رنگ ها به ..................غشاء و.................می چسبند و آنها را به خوبی مشخص می کنند.(5/0)

39)کدام یک از اجزاء زیر خاص  سلول های گیاهان نیست؟چرا؟(در مقایسه گیاهان با جانوران)(75/0)

  1- دیواره سلولی              2- پلاست                   3- واکوئل بزرگ مرکزی      4- ریبوزوم

40) کدام گروه از جانداران زیر سازمان بندی سلولی دارند؟(75/0)

 1- پارامسی                                  2- خزه                                           3- اسفنج                                                4- زالو

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

نوشته شده توسط حسین صفا در ساعت 21:11 | لینک  | 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

 

جاهای خالی را با کلمات علمی مناسب پر کنید:(هر سؤال 5/0 نمره)

1- یکی از نقش های استخوان ....................به بدن و دیگر......................از اندام هایی چون قلب و شش هاست.

 

2- کلسیم و فسفر در....................استخوان ها و....................باعث مقاومت استخوان ها در برابر ضربه می شوند.

 

3- علت پوکی استخوان در سنین بالا در بعضی از افراد کم شده ذخیره...........در استخوان و............نکردن است.

 

4- مفصل متحرک مچ دست به ساعد از نوع....................و ران به ساق در محل زانو از نوع..................می باشد.

 

5- در زمان باز شدن ساعد ماهیچه جلو بازو در حال....................و ماهیچه پشت بازو در حال...............است.

 

6- ماهیچه پشت ساق مانند اهرم نوع.......................و ماهیچه...........................مانند اهرم نوع اول عمل می کنند.

 

7- دستگاه عصبی مرکزی شامل مغز و نخاع است که مرکز کنترل اعمال................و......................بدن می باشند.

 

8- نیمکره راست مغز بیش تر در زمینه های.................................فعالیت دارد و نیمکره چپ بیش تر کارهای

    .............................را بهتر انجام انجام می دهد.

 

9- انتقال پیام های عصبی در طول یک نورون همیشه از....................به...................و یک طرفه صورت می گیرد.

 

10- محرک انعکاس خمیازه.....................است که با باز شدن...........................آن ماده بیش تر دریافت می شود.

 

دور عدد گزینه صحیح خط بکشید:(هر سؤال 5/0 نمره)

1- نوع کدام مفصل با بقیه تفاوت دارد؟

   1) جناغ به دنده ها          2) بازو به شانه            3) انگشتان به کف        4) زند زبرین به زیرین

2- وجود قند در ادرار با فعالیت کدام هورمون در بدن ارتباط دارد؟

   1) رشد                      2) آدرنالین                 3) انسولین                  4) کورتیزول

3- با توجه به تفاوت سرعت رشد در انسان مشخص کنید در چه دورانی انسان نیاز به پروتئین بیش تری دارد؟

   1) کودکی                  2) جنینی                   3) نوزادی                   4) نوجوانی

4- ایجاد قدرت تشخیص مسائل و پیش آمدها با ایجاد کدام نوع بلوغ در شخص ظاهر می شود؟

   1) جسمی                  2) روانی                   3) اجتماعی                 4) اقتصادی

5- بر اثر کدام هورمون در زمان بلوغ، غضروف های اتصال استخوانی می شوند و بعد از آن رشد طولی

    استخوان های دراز متوقف می شود؟

   1)هورمون های جنسی  2) هورمون های هیپوفیز  3) هورمون های رشد  4) هورمون های تیروئید

6-تزریق کدام ماده غذایی به خون یک فرد، گرسنگی او را رفع می کند؟

   1) مقداری گلوکز        2) مقداری چربی          3) مقداری پروتئین      4) مقداری آب و نمک

7- با خارج کردن کدام بخش از بدن یک فرد گرسنه احساس گرسنگی نخواهد کرد؟

   1) معده                   2) بصل النخاع             3) روده باریک           4) هیپوتالاموس

صحیح و غلط را مشخص کنید:(هر مورد 5/0 نمره)

1- گلبول سازی در مغز قرمز استخوان و بیش تر در استخوان های دراز صورت می گیرد.(          )

 

2- غضروف نرو و قابل انعطاف تر از استخوان است و فاقد رگ خونی می باشد.(            )

 

3- از اجتماع نورون ها در کنار هم اعصاب تشکیل می شود.(            )

 

4- در سیناپس ، نورون ها به یک دیگر یا به اندام های بدن متصل شده و پیام عصبی بین آنها از یک دندریت به

   سمت آکسون جریان می یابد.(            )

 

5- تنظیم رشد و تنظیم قند خون از مواردی هستند که تحت تاثیر چند نوع هورمون قرار دارد.(            )

کوتاه جواب دهید:

1- صفات ثانویه جنسی را در جانداران زیر مشخص کنید:

  الف) شیر                                                              ب) خروس 

                    

  ج) قرقاول                                                              د) گوزن

2- با توجه به اینکه ابتدا بیش تر استخوان ها از جنس غضروف اند،استخوانی شدن غضروف ها چگونه و از چه

     زمانی شروع و تا چه سنی ادامه دارد؟

 

 

3- دیسک های بین مهره ها از چه جنسی اند، نقش انها چیست؟

 

 

4- نقش غضروف سر استخوان ها و کیسه مفصلی را بترتیب در محل مفصل های متحرک بیان کنید.

 

 

5- تفاوت مفصل ضرب دیده با مفصل در رفته در چیست؟

 

 

 

6- یک شباهت و یک تفاوت ساختمانی را بین ماهیچه های اسکلتی و قلبی بیان کنید.

 

 

7- مشاهده احساس خطر در یک فرد چگونه می تواند بر فعالیت های قلب،رگ ها،پوست و کبد او اثر بگذارد؟

 

 

8- دو تفاوت نورون های حسی و حرکتی را از نظر ساختمان و عمل بیان کنید.

 

 

9- دو ویژگی که خاص سلول های عصبی است را بیان کنید.

 

 

10- نقش هورمون های غده تیروئید،فوق کلیه،لوزالمعده و غدد جنسی را بیان کنید.

 

 

 

11- نوع واکنش های دفاعی را در موارد زیر مشخص کنید.

     الف) اگر با دیگرانش بود میلی      چرا جام مرا بشکست لیلی  (                                )

     ب)چون ارزان بود آن را خریدم.(                          ) 

     ج) زدن ماکس به صورت(                              )

     د)فرو رفتن در عالم رویا

12- دو نیاز روانی را در یک نوجوان که در ایجاد ایمنی خاطر او نقش دارند را بیان کنید.

 

 

 

 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

5/0

 

 

 

 

 

 

 1

 

 

 

 

5/0

 

 

 

 

 

 

5/0

 

 

 

 

 1

 

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

5/0

 

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/0

 

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

نوشته شده توسط حسین صفا در ساعت 17:45 | لینک  |